Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Val av söktekniker

När du har hittat lämpliga informationskällor för ditt ämne och kommit på sökord är det dags att fundera på hur du kan effektivera informationssökningen med olika tekniker.

Olika tekniker för informationssökning

Booleska operatorer

De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att kombinera sökord. Oftast behöver man inte skriva ut dem, utan de finns färdigt i många databaser mellan sökfälten.

Boolen operaattori AND


AND-operatorn söker dokument som innehåller ALLA sökord som skrivits in. Om du vill hitta forskning som handlar om attityder till förnybar energi söker du så här: renewable energy AND attitudes

 

Boolean Operator OR
OR-operatorn söker dokument som innehåller ett eller flera av de sökord som skrivits in. I allmänhet används OR för att kombinera synonymer: Green OR renewable OR sustainable

 

Boolen operaattori NOT
NOT-operatorn utesluter helt referenser till det sökord som skrivits in. Var försiktig när du använder NOT-operatorn, för det är lätt att missa relevanta referenser!

 

Att kombinera sökoperatorer

Man kan även använda flera booleska operatorer i en och samma sökning. Prioritetsordningen för de booleska operatorerna är NOT, AND, OR. Sökprogrammet kombinerar alltså först de sökord som NOT står emellan, därefter de sökord som AND står emellan och sist de sökord som OR står emellan.  Ändra prioritetsordningen genom att använda parenteser (). Sökmotorn bearbetar då först det sökargument som står inom parentes och kombinerar först därefter parenteserna med varandra. Parenteserna kan också innehålla fraser.

Exempel:
Du söker information om politik gällande förnybar energi. Sökningen:
("förnybara naturresurser" OR "förnybara energikällor" OR bioekonomi) AND (energipolitik OR miljöpolitik) 
ger som sökträffar publikationer där minst ett av begreppen "förnybara naturresurser", "förnybara energikällor" eller "bioekonomi" ingår och dessutom åtminstone ett av orden "energipolitik" eller "miljöpolitik".

 

Huvudregeln är att det alltid lönar sig att använda parenteser när man skriver in flera sökoperatorer i samma sökargument.

Trunkering av sökord

Genom att trunkera sökordet får du också med ordets böjningsformer. De vanligaste trunkeringstecknen är, beroende på databas, * eller ?. Kontrollera i databasens instruktioner vilket tecken som ska användas.

Exempel:
sourc* -> source, sources, sourcing
journalis? -> journalisti, journalistin, journalismi, journalismissa jne.


Många databaser (bl.a. Proquests) använder automatisk trunkering, vilket innebär att sökmotorn automatiskt söker även på ordets böjningsformer. Däremot måste du t.ex. i biblioteksdatabaserna (TRIA, Melinda) trunkera sökordet själv.

Ersättningstecken

Med ett ersättningstecken kan du ersätta ett eller flera tecken/bokstäver i sökordet. Ersättningstecknet är praktiskt framför allt om det finns flera korrekta skrivsätt för ett sökord. Ersättningstecknen varierar från databas till databas, kolla alltid instruktionerna.

Exempel:
organi?ation -> organisation, organization

Frassökning

Frassökning är det bästa sättet att söka bl.a. begrepp och ordfogningar, eftersom sökmotorn då söker efter ord inom citattecken i den ordning de skrivits in. 

Exempel:
"renewable energy"
"human resource management"

Ämnesord

Ämnesord är förvalda termer som används för att beskriva dokumentinnehåll i databaser. Ämnesorden finns vanligen samlade i en tesaurus för databasen. 

Det lönar sig att använda ämnesord eftersom de underlättar informationssökningen: med ett välvalt ämnesord hittar du troligen alla de dokument som du med fritextsökning måste söka med flera olika ord! När du får ett bra sökresultat i en databas, kolla ämnesorden i beskrivningen och använd dem för att göra en ny sökning.


Inhemska ämnesordlistor:

Informationssökningsprocessen

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande