Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Evaluera sökresultaten

Utvärdera sökresultaten, motsvarar sökningarna ditt informationsbehov? Är resultaten relevanta, dvs. användbara för ditt sökämne? Du kan bedöma relevansen genom att titta närmare på rubrik, abstract (sammanfattning), utgivningsår och ämnesord. Fundera även på om sökresultaten är tillräckligt tillförlitliga, objektiva, aktuella, precisa och vetenskapliga.

Om nödvändigt kan du utvidga eller avgränsa din sökning. Om du fortfarande inte är nöjd med resultatet, gå tillbaka till tidigare stadier i sökprocessen, modifiera dem för en ny sökning.

Att söka information kan ibland kännas frustrerande. Processen slutar inte alltid med att man hittar de perfekta källorna. Det finns många möjligheter. Huvudsaken är att du prövar olika saker och är beredd att satsa lite tid och tålamod. Informationssökning är en konst som man bara lär sig genom att öva och praktisera.

Utvidga eller avgränsa sökningen

Om du får för få sökträffar eller inga alls:

  • Har du stavat dina sökord rätt?
  • Kolla de sökord du använt: är de för många eller alltför precisa? Fundera ut fler synonymer och bredare termer, om du vill utvidga sökningen.
  • Skriver du sökorden på samma språk som i databasen? I de internationella databaserna är en stor del av materialet på engelska, så det lönar sig att också skriva sökorden på engelska.
  • Kolla tekniken: har du kombinerat sökorden för snävt med operatorerna AND, NOT? Skulle det löna sig att trunkera sökorden?
  • Är den informationskälla du använder den rätta för din sökning? Försök utvidga din sökning till andra informationskällor.

Om du får för många sökträffar:

  • Kolla dina sökord: är de för omfattande och allmänna? Formulera snävare och mer exakta termer för att precisera sökningen.
  • Använd de möjligheter att avgränsa som databasen erbjuder: språk, land, tidpunkt m.fl. I de internationella artikeldatabaserna har du speciellt stor nytta av att kunna avgränsa till full text (söker endast artiklar som är tillgängliga i fulltext) och peer reviewed/scholarly journals (avgränsar till vetenskapliga tidskrifter som genomgått refereegranskning).
  • Använd sökfälten, med hjälp av dem kan du precisera sökningen vad gäller t.ex. rubriker, sammandrag, ämnesord.
  • Kolla tekniken: har du använt rätt operatorer för att kombinera sökorden? AND begränsar sökningen mera än OR. Har du trunkerat sökorden på rätt ställen?

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande