Skip to Main Content
LibGuides

Guide för informationssökning

Allmänt om användning av artificiell intelligens (AI)

Anvisningarna för användning av AI i undervisningen varierar lite mellan högskolorna och det är alltid den ansvariga läraren som avgör i vilken utsträckning AI kan användas eller om användningen är helt förbjuden. Kontrollera alltid egna högskolans riktlinjer, de kan skilja sig från dessa allmänna anvisningar.

Beakta följande när du använder AI:

  • Ansvar: Upphovsmannen är alltid ansvarig för sitt eget verk.
  • Kunskap AI-system är endast program och de har begränsningar, artificiell intelligens har inte innehållsmässig kompetens eller förståelse. Var medveten om dessa begränsningar, så att du kan bedöma lämpligheten för att använda artificiell intelligens i olika situationer.
  • Etiska principer: Följ allmänna etiska principer, såsom rättvisa, objektivitet och respekt för andra studerande och lärare.

Rekommendationen är att studerande vid yrkeshögskolor utnyttjar artificiell intelligens, så att de utvecklar sina egna arbetslivsfärdigheter.

  • Behärska: Utnyttja skickligt artificiell intelligens som hjälpreda och stöd i lärandet
  • Ge respons: Diskutera och ge läraren respons om hur det gått med att använda av artificiell intelligens.
  • Delta i diskussionen och dela information: Du är en del av gemenskapen vid yrkeshögskolan. Diskutera etisk användning av artificiell intelligens och delta i initiativ för att främja ansvarsfull användning av artificiell intelligens inom sammanslutningar och organisationer vid skolan.
  • Rapportera: snabbt om fel och missförhållanden gällande användning av artificiell intelligens i undervisningen.

Arenes rekommendationer till yrkeshögskolorna om utnyttjande av artificiell intelligens

Novias riktlinjer för AI i undervisningen (kräver inloggning)

Indata

Använd inte personlig eller sekretessbelagd information som indata för artificiell intelligens. AI använder sig av indata för att lära sig, all text som matas in används för detta ändamål och kan därför komma att användas av utomstående.

Licensbelagt material, t.ex. vetenskapliga artiklar, får varken matas in i stora språkmodeller (t.ex. ChatGPT) eller i andra AI-verktyg. CC-licenser utgör inte något undantag till denna regel.

Resultat

Is it safe to use ChatGPT for your task by Aleksandfr Tiulkanov. Flowchart, text description below.

Spelar resultatets korrekthet någon roll? Om svaret är nej, kan du obekymrat använda AI.

Om svaret är ja, överväg om du har sakkunskapen för att granska resultatet. Om du inte har tillräckliga kunskaper kan du inte använda AI.

Om svaret är ja, är nästa steg att överväga om du är redo att ta fullt moraliskt och juridiskt ansvar för resultatet. Om inte, använd inte AI, men om svaret är ja kan du använda AI så länge du kontrollerar riktigheten i varje ord och mening som matats in och använder sunt förnuft.

AI genererad bild

AI generated image of a chat bot.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande