Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Sökning

Efter att du har listat dina sökord och ämnesord som beskriver ditt ämne kan du skapa en sökfråga med dem. Sedan väljer du informationskällorna för din sökning.

Olika tekniker för informationssökning

Du kan skapa sökfrågor genom att använda olika söktekniker så som Boolska operatorer (AND, OR, NOT), trunkerings- och ersättningstecken eller frassökning. Sök med olika slags sökfrågor för att få bästa möjliga sökresultat.

Booleska operatorer

De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att kombinera sökord. Oftast behöver man inte skriva ut dem, utan de finns färdigt i många databaser mellan sökfälten.

Boolen operaattori AND


AND-operatorn söker dokument som innehåller ALLA sökord som skrivits in. Om du vill hitta forskning som handlar om attityder till förnybar energi söker du så här: renewable energy AND attitudes

 

Boolean Operator OR
OR-operatorn söker dokument som innehåller ett eller flera av de sökord som skrivits in. I allmänhet används OR för att kombinera synonymer: Green OR renewable OR sustainable

 

Boolen operaattori NOT
NOT-operatorn utesluter helt referenser till det sökord som skrivits in. Var försiktig när du använder NOT-operatorn, för det är lätt att missa relevanta referenser!

 

Att kombinera sökoperatorer

Man kan även använda flera booleska operatorer i en och samma sökning. Prioritetsordningen för de booleska operatorerna är NOT, AND, OR. Sökprogrammet kombinerar alltså först de sökord som NOT står emellan, därefter de sökord som AND står emellan och sist de sökord som OR står emellan.  Ändra prioritetsordningen genom att använda parenteser (). Sökmotorn bearbetar då först det sökargument som står inom parentes och kombinerar först därefter parenteserna med varandra. Parenteserna kan också innehålla fraser.

Exempel:
Du söker information om politik gällande förnybar energi. Sökningen:
("förnybara naturresurser" OR "förnybara energikällor" OR bioekonomi) AND (energipolitik OR miljöpolitik) 
ger som sökträffar publikationer där minst ett av begreppen "förnybara naturresurser", "förnybara energikällor" eller "bioekonomi" ingår och dessutom åtminstone ett av orden "energipolitik" eller "miljöpolitik".

 

Huvudregeln är att det alltid lönar sig att använda parenteser när man skriver in flera sökoperatorer i samma sökargument.

Trunkering av sökord

Genom att trunkera sökordet får du också med ordets böjningsformer. De vanligaste trunkeringstecknen är, beroende på databas, * eller ?. Kontrollera i databasens instruktioner vilket tecken som ska användas.

Exempel:
sourc* -> source, sources, sourcing
journalis? -> journalisti, journalistin, journalismi, journalismissa jne.


Många databaser (bl.a. Proquests) använder automatisk trunkering, vilket innebär att sökmotorn automatiskt söker även på ordets böjningsformer. Däremot måste du t.ex. i biblioteksdatabaserna (TRIA, Melinda) trunkera sökordet själv.

Ersättningstecken

Med ett ersättningstecken kan du ersätta ett eller flera tecken/bokstäver i sökordet. Ersättningstecknet är praktiskt framför allt om det finns flera korrekta skrivsätt för ett sökord. Ersättningstecknen varierar från databas till databas, kolla alltid instruktionerna.

Exempel:
organi?ation -> organisation, organization

Frassökning

Frassökning är det bästa sättet att söka bl.a. begrepp och ordfogningar, eftersom sökmotorn då söker efter ord inom citattecken i den ordning de skrivits in. 

Exempel:
"renewable energy"
"human resource management"

Val av informationskällor

Böcker, tidskrifter, uppslagsverk, standarder, statistik, lagar, patent, databaser, informationskällor på webben, sakkunniga det finns många källor till information.

Det är till stor hjälp vid informationssökningen om man känner till de centrala informationskällorna inom sitt vetenskapsområde. Publikationskulturer och -praxis skiljer sig mellan olika grenar. Inom de s.k. hårda vetenskaperna är internationella refereegranskade tidskrifter centrala, medan inhemska böcker och tidskrifter är viktigare inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Det viktigaste är att du väljer och hittar lämpliga källor för just ditt behov och lär dig känna de viktigaste databaserna inom ditt område. Tänk ändå på att du ibland kan hitta relevant material också i en källa som inte direkt berör ditt vetenskapsområde!

Centrala informationskällor

I Finna du kan söka tryckta och elektroniska resurser med samma sökning! Logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång till e-resurserna. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån. 

Lär dig skillnaden mellan olika databaser

Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext).

Referensdatabaser innehåller referenser, som hänvisar till var artikeln är publicerad, samt eventuellt abstrakt, men inte nödvändigtvis själva artikeln, som då behöver lokaliseras på annat håll. Artikeln kan finnas tillgänglig i någon annan av de databaser som din högskola har tillgång till.

Citeringsdatabaser innehåller uppgifter om källhänvisningar mellan artiklar. Hur många hänvisningar till artikeln finns det och vem har hänvisat till den?
 

OBS! De flesta databaser är hybrider av fulltext- och referensdatabaser. En del av tidskrifterna/artiklarna finns tillgängliga i fulltext men inte alla artiklar som ingår i databasen.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande