Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Tutkimusaineistonhallinta ja FAIR-periaatteet

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan kaikkea sitä aineistoa, jonka avulla tutkimuksen analyysi ja tulokset voidaan toistaa ja perustella. Aineisto voi koostua itse kerätystä, tutkimuksen aikana tuotetusta tai olemassa olevasta arkistoidusta datasta, esim. erilaiset mittaustulokset, kysely- ja haastatteluaineistot, muistiinpanot, tutkimuspäiväkirjat, ohjelmistot tai lähdekoodit.

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan tutkimusaineistojen suunnitelmallista keräämistä, käsittelyä, tallentamista ja kuvailua. Aineistonhallintaan kannattaa tutustua jo opintojen alkuvaiheessa, koska hyvät aineistonhallintataidot helpottavat opintojen suorittamista ja mahdollistavat sopivien aineistonhallinnan käytäntöjen sujuvan toteuttamisen opinnäytetyövaiheessa.

Hyvällä aineistonhallinnalla tavoitellaan FAIR-periaatteiden noudattamista, jolloin aineisto on

 • Löydettävissä (Findable),
 • Saatavilla (Accessible),
 • Yhteentoimivaa (Interoperable) ja
 • Uudelleenkäytettävää (Re-usable).

Tämä varmistetaan esimerkiksi avointen tiedostomuotojen suosimisella, selkeällä omistajuuden, käyttöehtojen ja lisenssien määrittelyllä, monipuolisella aineiston sisällön, rakenteen ja käyttöoikeuksien kuvailulla (kattava metadata) ja pysyvien tunnisteiden (esim. DOI, URN, ORCID) käytöllä. Tutustu tarkemmin FAIR-periaatteisiin ja tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseen.

FAIR-periaatteet: Findable, Accessible, Interoperable, reusable

Aineistonhallinnan vaiheet

1. Suunnittelu

Kirjaa ennen aineistonkeruuta aineistoosi soveltuvimmat käytännöt aineistonhallintasuunnitelmaan (DMP), jota voit täydentää työn edetessä ja suunnitelmien tarkentuessa.  Suunnitelman laatiminen auttaa sinua tunnistamaan aineistoosi mahdollisesti kohdistuvat tietosuojariskit ja aineistollesi soveltuvat tallennus- ja kuvailuratkaisut. Huolellisella aineistonhallinnalla voit mahdollistaa myös aineistojen avaamisen jatkokäyttöä varten ja parantaa siten työsi luotettavuutta ja tulosten toistettavuutta.

Voit hyödyntää suunnittelussa DMPTuuli-työkalua, johon voit rekisteröityä Haka-tunnuksellasi. DMPTuuli sisältää valmiita pohjia ja ohjeita, joita voi käyttää opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelmassa soveltuvin osin.

DMPTuuli-työkalun logo

 

2. Aineiston säilytys ja organisointi

Valitse aineistollesi tietoturvallinen säilytysratkaisu huomioiden aineistosi luottamuksellisuustaso ja käyttötarpeet. Tietoturvallisen säilytyspaikan valinnan, versionhallinnan ja varmuuskopioinnin avulla vältyt aineiston tahattomalta tuhoutumiselta. Avointen tiedostoformaattien, loogisten nimeämiskäytäntöjen ja kansiorakenteiden sekä monipuolisen sisällönkuvailun avulla helpotat aineiston löydettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja yhteiskäyttöä. Säilytysratkaisun valinnassa huomioitavia kysymyksiä:

 • Onko aineistoa tarpeen käyttää etäyhteydellä tai toisten kanssa?
  • Huolehdi tietoturvallisesta pääsynhallinnasta, jotta vain valtuutetuilla osapuolilla on pääsy aineistoon.
  • Hyödynnä yliopiston tarjoamia yhteiskäyttöön soveltuvia pilvitallennusratkaisuja (esim. Owncloud, SharePoint).
 • Mikä on aineiston luottamuksellisuuden taso?
  • Suojaa luottamuksellinen aineisto salasanalla tai kryptaamalla.
  • Luottamuksellinen aineisto ei sovellu tallennettavaksi kaupallisiin pilvipalveluihin kuten Dropboxiin tai Google Drivelle.
 • Hyödynnätkö yliopiston tarjoamaa tallennustilaa vai omia laitteitasi?
  • Jos tallennat aineiston omilla laitteillasi, huolehdi varmuuskopioinnista, laitteiden salasanasuojauksesta ja virustorjunnasta.
  • Jos käytät yliopiston palveluita, suosi automaattisen varmuuskopioinnin ratkaisuja.

HUOM! Ulkoiset tallennusvälineet kuten muistitikut eivät ole suositeltavia aineiston ensisijaiseksi tallennusratkaisuksi, koska niillä säilytettävät aineistot ovat alttiita häviämiselle, tuhoutumiselle ja tahattomasti ulkopuolisten haltuun joutumiselle.

Varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnin avulla voit pienentää riskiä aineiston korjaamattomalle vahingoittumiselle tai tuhoutumiselle. Tutkimusaineistoista kannattaa aina säilyttää erilliset työ- ja varmuuskopiot. Suosi tallennusratkaisuja, jotka tarjoavat automaattisen varmuuskopioinnin. Varmuuskopioinnin perustana voidaan pitää 3-2-1-sääntöä, jolloin aineistosta tallennetaan:

 • vähintään kolme kopiota
 • vähintään kahdella eri välineellä, joista
 • vähintään yhtä säilytetään fyysisesti erillään muista.

Tiedostoformaatit

Jotta aineistosi on käytettävissä eri laitteilla ja eri ohjelmistoilla, suosi avoimia, ei-kaupallisia tiedostomuotoja. Esimerkkejä yleisistä tiedostoformaateista, joita useimmat eri ohjelmistot tukevat:

 • Teksti: txt, .odt., .rtf, .csv, PDF/A, .html,.xml
 • Kuva: jpeg, tiff, png, dng
 • Video: MPEG-4 (.mp4), dpx
 • Ääni:  FLAC, aif, aac

Nimeämiskäytännöt ja kansiorakenne

Suunnitelmallisilla nimeämiskäytännöillä ja kansiorakenteella varmistat, että aineistosi ovat tunnistettavissa ja löydettävissä, vaikka niiden työstämiseen tulisi pidempi tauko. Selkeät nimeämiskäytännöt helpottavat myös tiedostojen yhteiskäyttöä.
Vinkkejä tiedoston nimeämiseen:

 • Valitse sisältöä kuvaava nimi
 • Vältä liian pitkiä ja liian lyhyitä nimiä
 • Vältä erikoismerkkejä ja välilyöntejä
 • Käytä erottimena alaviivaa (_), väliviivaa (-) tai isoja alkukirjaimia
 • Hyödynnä päivämääriä, versionumeroita ja/tai muokkaajan puumerkkiä erottamaan tiedoston eri versiot toisistaan
 • Vältä päällekkäisyyttä kansioiden ja tiedostojen nimissä

Huom! Jos käytät lyhenteitä, muista dokumentoida niiden merkitys, jotta lyhenteet ovat ymmärrettävissä.

Dokumentointi

Dokumentoi aineistosi perustiedot opinnäytetyöprosessin aikana varmistaaksesi, että aineistosi säilyy löydettävänä ja käytettävänä. Dokumentoinnin avulla on helppo tarkistaa, millaista aineistosi on, miten sitä on käsitelty ja missä sitä säilytetään. Yksinkertaisimmillaan voit kirjata aineistoon liittyvän kuvailutiedon (eli metadatan) tekstitiedostoon (ns. README-tiedosto), jonka tallennat aineistosi yhteyteen omaksi tiedostokseen. Metadata on myös mahdollista julkaista, jolloin noudatetaan julkaisupalvelun kuvailusääntöjä. Kirjaa tiedostoon vähintään seuraavat tiedot:

 • Aineiston nimi, koko ja tiedostoformaatti
 • Aineiston sisältö ja muuttujien kuvaukset (lyhenteet, mitta-asteikot, koodaukset)
 • Aineiston kerääminen (kuka, mistä, milloin, miten)
 • Aineiston käsittely (kuka, miten, milloin)
 • Aineiston säilytys ja käyttöehdot

Lue lisää aineiston säilytyksestä, nimeämiskäytännöistä, suositeltavista tiedostoformaateista ja dokumentoinnista Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirjasta.

3. Julkaiseminen, arkistointi tai tuhoaminen

Huolehdi tutkimusaineistostasi myös opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Sähköinen aineisto ei säily pitkiä aikoja käyttökelpoisena ilman toimenpiteitä, eikä kaikkea aineistoa toisaalta ole tarpeen säilyttää pitkiä aikoja. Arvioi aineistosi jatkokäyttöarvo, ja valitse sen perusteella soveltuvat toimenpiteet, kuten esimerkiksi aineiston arkistointi, julkaiseminen tai tuhoaminen. Muista, että käyttöoikeus Vaasan yliopiston IT-palveluihin päättyy valmistumisen jälkeen, ellet jatka yliopiston kirjoilla esimerkiksi jatko-opinnoissa tai työsuhteessa. Jos säilytät aineistoja Vaasan yliopiston järjestelmissä, muista huolehtia aineistojen siirrosta tai tuhoamisesta ennen käyttöoikeuden päättymistä.

Jos aineisto sisältää henkilötietoja, se yleensä tuhotaan opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. Huomioi, että tiedoston siirtäminen roskakoriin ei vielä tuhoa aineistoa, vaan tarvitaan huolellisempia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi levyn ylikirjoittaminen tai muistitikun mekaaninen tuhoaminen. Lisätietoa aineiston tuhoamisesta: Tietosuojavaltuutetun toimisto tai Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja.

Jos aineistolla on jälleenkäyttöarvoa ja sinulla on lupa aineiston jatkokäytölle tai julkaisemiselle, voit julkaista tai arkistoida aineistosi valitsemassasi data-arkistossa. Huomioi, että saatat tarvita luvan aineiston jatkokäytölle tai julkaisemiselle esimerkiksi tutkittavilta tai mahdolliselta toimeksiantajaltasi, ja ehtona julkaisemiselle voi olla aineiston anonymisointi. Kotimaisia ratkaisuja aineiston ja sen metadatan julkaisemiseen ovat esimerkiksi Tietoarkisto, Kielipankki ja fairdata-palveluperheen IDA- ja Qvain-palvelut, ja kansainvälisiä vaihtoehtoja esimerkiksi Zenodo tai EUDAT-palveluiden B2Share.

Tietosuoja (GDPR)

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Henkilötiedon käsite on laaja, ja henkilötiedoksi katsotaan kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, mikä mahdollistaa tunnistamisen. Lisätietoa henkilötiedoista: Tietosuojavaltuutetun toimisto. Opintoja varten tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Vaasan yliopiston tietosuojapolitiikan periaatteita: Vaasan yliopiston tietoturvapolitiikka.

Ennen henkilötietojen keräämistä tai käsittelyä:

 • keskustele opinnäytetyön ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kanssa
 • tutustu Vaasan yliopiston henkilötietojen käsittelyä koskeviin ohjeistuksiin: Tietoaineiston käsittelyohje (HUOM! tietoaineiston käsittelyohje vain henkilökunnalle) ja Vaasan yliopiston tietosuojapolitiikka.
 • huolehdi tietosuojailmoituksen antamisesta tutkimukseen osallistuville. Lue lisää tämän oppaan kohdasta Tutkimustiedote.

Henkilötietojen keruun ja käsittelyn aikana:

 • Rajoita henkilötietojen käsittelyä vain opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömiin, älä kerää henkilötietoja varmuuden vuoksi!
 • Säilytä henkilötietoja turvallisesti ja varmista, ettei henkilötietoja päädy kolmannelle osapuolelle vahingossa tai tarkoituksella.

Henkilötietoja keräävä opiskelija on rekisterinpitäjä.

Lisää tietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande