Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Tiedote tutkittavalle ja tutkittavan suostumus

Joillekin opinnäytteenä tehtäville tutkimuksille on tarpeen anoa tutkimuslupaa. Jos tutkimuksesi koskee jotakin organisaatiota, esimerkiksi Vaasan yliopistoa, saatat tarvita tutkimuksellesi luvan. Luvan tarve riippuu kuitenkin käytetyn aineiston laadusta. Jos tutkimus koskee esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioita, jos mukana on lapsia tai muita haavoittuvassa asemassa olevia, tarvitset aina tutkimusluvan. Näissä tapauksissa saatat tarvita myös eettisen toimikunnan lausunnon.

Tutkimustiedote tarkoittaa tiivistä kuvausta tutkimuksestasi, jonka annat tutkittavalle henkilölle. Tiedotteella on läheinen yhteys tutkittavan suostumukseen (suostumusasiakirja).

Tiedotteen ohje tutkittavalle

Kerro tiiviisti ja selkeästi, ilman tutkimukseen liittyvien termien käyttöä, mistä tutkimuksessa on kyse, mitä tutkimuksella pyritään saamaan selville ja mikä on tutkittavan rooli tutkimuksessa. Pyri asettumaan tutkittavan tai haastateltavan henkilön asemaan: Mitä hänen on tärkeää tietää ja ymmärtää. Esimerkiksi haastateltavaa tai kyselyyn vastaavaa henkilöä saattaa kiinnostaa, kuinka kauan vastaaminen kestää, missä tai millä välineellä tutkimus tapahtuu (esim. nauhoitus vai videokuvaus; kirjautuminen omalla nimellä vai avoin ja nimetön kysely) ja vaatiiko se valmistautumista, esimerkiksi taustatietojen hankintaa.

  • Tutkimuksen nimi
  • Tutkijan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yliopiston oppiaine, ohjaavan opettajan nimi ja sähköpostiosoite 
  • Mitä halutaan saada selville
  • Miten ja missä tutkimukseen osallistuminen tapahtuu
  • Kuinka kauan osallistuminen kestää
  • Miten tutkittava voi valmistautua tutkimukseen.
  • Mitä mahdollista hyötyä tutkimuksesta on tutkittavalle tai hänen edustamalleen organisaatiolle.
  • Tutkimuksessa kertyvien tietojen käsittely, säilytys, luovutus (tahot) ja hävittäminen.
  • Tutkimuksen rahoitus ja mahdolliset intressiristiriidat.

Tutkittavan suostumus

”Osallistun tähän tutkimuksen vapaaehtoisesti. Minulla on mahdollisuus keskeyttää osallistumiseni missä tahansa tutkimuksen vaiheessa syytä ilmoittamatta. Voin myös peruuttaa antamani suostumuksen milloin tahansa ennen tutkimuksen päättymistä. Jos peruutan suostumukseni, siihen asti antamiani tietoja voidaan käyttää edelleen tutkimuksessa, mutta uusia tietoja ei enää käytetä tutkimustarkoituksessa. (Huom! Yhden tutkittavan osuutta jo analysoidusta tai julkaistuista tutkimustuloksista ei voida jälkikäteen poistaa.)”

Alle 15-vuotiaat lapset voivat olla tutkittavana vain, jos lapsen huoltajat antavat siihen suostumuksensa. Huoltajan suostumuksen lisäksi tarvitaan myös lapsen suostumus.

Tiedotteen malli

Tutkimus – (esim. Pienyrittäjien työssä jaksaminen kauneudenhoitoalalla)

Pyydämme sinua osallistumaan tähän yhdistettyyn kysely- ja haastattelututkimukseen, jossa tutkitaan pienyrittäjien työssä jaksamista kauneudenhoitoalalla. Yhteystietosi olemme saaneet pyytämällä alueesi yrittäjäjärjestön tietorekisteristä.

Tämän tiedotteen lukemisen jälkeen sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Voit halutessasi esittää kysymyksiä tutkijalle sähköpostilla.

Tutkimuksen tavoite

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kauneudenhoitoalan pienyrittäjien työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittaa, millaisia toimenpiteitä ja miltä tahoilta työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tarvittaisiin.

Tutkimuksen aikataulu ja vaiheet

Tutkimus aloitetaan kartoittavalla kyselyllä maaliskuussa vuonna 20xx. Tämän jälkeen suostumuksensa antaneille tehdään täydentävä haastattelu touko-kesäkuussa 20xx. Tutkimus sisältää kyselyosuuden ja haastatteluosuuden. Kyselyvaiheessa kartoitetaan muun muassa työskentelyolosuhteita, ansiotasoa, verkottumista sekä työn kuormittavuustekijöitä. Haastatteluvaiheessa keskitytään haastateltavien henkilökohtaisiin kokemuksiin.

(Tässä kuvataan tutkimuksen menetelmät/kyselyt/haastattelut tai koeasetelmat. Esim. alla:)

Kyselyyn johtava linkki lähetetään sähköpostilla tutkimukseen suostumuksensa antaneille yrittäjille. Kyselyyn sisältyy sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä ja siihen vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Kyselyn perusteella haastatteluun suostuneille lähetetään sähköpostilla tai tekstiviestillä linkki kalenteriin, josta haastateltava voi valita itselleen sopivan haastatteluajan. Haastattelun pituus on 30-45 min.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 3 tuotepalkintoa ja haastatteluun vastanneiden kesken arvotaan ravintolalahjakortti.

Täydentävä osa tutkimusaineiston keräämisen tavoista

(Tässä kuvataan kaikki tutkimusaineiston hankintatavat. Esim.) Kyselyn ja haastattelun lisäksi tutkimuksen osallistuvista pienyrittäjistä kerätään tietoa yritysrekisteristä (YTJ) ja paikallisen yrittäjäjärjestön tilastoista.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

(Tässä kuvataan, mitä hyötyä tutkimukseen osallistumisesta ei ole/on… Esim.:) Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa yrittäjäjärjestöjen toimintaa ja vakuutusyhtiöiden työkyvyn kehittämiseen liittyvää toimintaa. Tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ei liity (/liittyy?) taloudellisia, yrityksen maineeseen liittyviä riskejä tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Tässä tutkimuksessa kerättyä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

Lyhyt selostus henkilötietojen käsittelystä sekä mahdollisesta rekisteri- ja asiakirjatietojen yhdistämisestä tutkittavan antamiin tietoihin (tarkemmin tiedot tietosuojailmoituksessa).

Jos tutkimuksessa käytetään koodiavainta, jonka avulla yksittäisen osallistujan tiedot voidaan tunnistaa, kerrotaan kuka tai ketkä säilyttävät koodiavainta. Tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.

Tiedot siitä, käytetäänkö tutkimusaineistoa hyödyksi muualla (esim. kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa tms.).

Henkilöiden yksityisyys/yksityisyydensuoja julkaisuissa

Tulosten raportoinnin yhteydessä kohdehenkilöt ja yritykset anonymisoidaan. Esimerkeistä poistetaan kohdat, jotka mahdollistavat tunnistamisen.

Tutkimustiedostoa ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään Vaasan yliopistossa yliopiston aineistonhallinnan ohjeiden mukaisella tavalla XX vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Huom! Jos tutkimusaineisto on tarkoitus avata kokonaan tai osittain (esim. Tietoarkistossa), tästä tulisi olla maininta.

Tutkimuksen rahoittajatahot

Esim. Suomen Akatemia, Tekes, Euroopan sosiaalirahasto.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit peruuttaa osallistumisesi tutkimukseen milloin tahansa. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta yritysjärjestöjen/vakuutusyhtiön x sinulle tarjoamiin palveluihin. Jos perut osallistumisesi, peruuttamisilmoitukseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää tutkimuksessa edelleen.

(Alle 15-vuotiaille tulee mainita myös, että osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, vaikka tutkimukseen olisikin huoltajan suostumus.)

Vakuutukset ja korvaukset

(Jos tehdään esim. kokeellista tutkimusta, mahdollinen lisäys: Tutkittavat on vakuutettu henkilö- ja esinevahinkojen osalta xx vakuutuksella xxx.)

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksen julkisuus

(Tässä kuvataan tutkittavien yksityisyys/anonymiteetti tutkimusjulkaisuissa, esim.) Tutkittavien henkilöiden tai yritysten nimiä ei mainita tutkimuksen yhteydessä, vaan tulokset käsitellään täysin anonyymisti.

Valmiin tutkimuksen tuloksista lähetetään yhteenveto tutkimuksen osallistujille. Tuloksista raportoidaan myös paikallisen yrittäjäjärjestön verkkosivuilla, blogissa ja sosiaalisen median kanavissa.

Aineiston käyttäminen muuhun kuin tutkimuskäyttöön ja jatkotutkimukseen

Jos haastatteluja, videointeja tai muita aineistoja on tarkoitus käyttää muuhun kuin tutkimuskäyttöön, esimerkiksi opetukseen tai täydennyskoulutukseen, tästä pitää kertoa tutkittaville. Jos kyse on yhden henkilön antamista tiedoista (tai aineistoista), kyseiseltä henkilöiltä pitää pyytää erikseen suostumus.

Jos tutkimusaineistoa aiotaan käyttää jatkotutkimukseen (esim. väitöskirjaan), myös siitä on hyvä mainita tiedotteessa.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta antavat [opiskelija; yhteystiedot]; [ohjaaja; yhteystiedot]

Tutkijan yhteystiedot

Nimi

Yliopisto, oppiaine, koulutusohjelma

Puhelinnumero, sähköpostiosoite

Lisää tietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande