Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Rahoitus - palkka - harjoittelu

Vaasan yliopisto tekee laajasti tutkimusyhteistyötä yritysten, yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja toisten yliopistojen kanssa. Työharjoittelu on tärkeä osa asiantuntijaidentiteetin kasvua ja yksi konkreettisimmista työelämäyhteyksien muodoista. Työharjoittelussa saat kontaktin opiskeltavan alan työelämään ja kokemusta alan työtehtävistä. Jos opiskelija suorittaa työharjoittelun opintojen loppuvaiheessa, on sillä merkittävä vaikutus opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Työharjoittelu on toisaalta opiskelua ja toisaalta työskentelyä alan koulutusta vastaavissa tehtävissä. Työharjoittelu antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen työntekijään ja harjoittelijalle mahdollisuuden osoittaa tietonsa ja taitonsa. Yritykset voivat ilmoittaa harjoittelupaikoista, työpaikoista tai opinnäytetyöpaikasta suoraan Työ- ja harjoittelupaikkalistalle.

Urapalveluilta voi kysyä erilaisista työelämään liittyvistä asioista ja sieltä voi kysellä myös lisää harjoitteluvouchereista. Urapalvelut välittävät tietoa työpaikoista, työelämästä, työnhausta ja ammattiliitoista.

Kun sovitaan mahdollisesta harjoittelupaikoista keskustelu käydään työnantajan ja opiskelijan välilä. Työaika ja palkka määrittyy työnantajan seuraaman työehtosopimuksen mukaan.

Yritysyhteistyö, sopimukset

Kun aloitat opinnäytetyösi suunnitelun ja haluat tehdä yhteistyötä jonkun toimeksiantajan kanssa,ole ensin yhteydessä ohjaajasi.

Keskustele tavoitteistasi toimeksiantanjan kanssa ja varmista sen jälkeen ohjaajaltasi, että tutkimusasetelma vastaa opinnäytetyön vaatimuksia. Tämän jälkeen voidaan alkaa laatia toimeksiantosopimusta. Sopimuksia on erilaisia, esimerkiksi joillakin toimeksiantajilla on omat vakiomuotoiset sopimuksensa, Esimerkki oma word

Kun keräät aineistoa, varmista kerättävän, tuotettavan tai hyödynnettävän aineiston sopimusvelvoitteet kuten omistusoikeudet, sekä immateriaali- ja hyödyntämisasiat. Myös tietosuoja-asiat on sovittava ennen tutkimuksen aloittamista. On tärkeää, että ne ovat mukana sopimuksessa.

Ota huomioon, että opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja. Julkisuus tarkoittaa, että yliopiston on pyynnöstä annettava kenelle tahansa opinnäytetyö nähtäville, eli siihen ei saa sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävät tiedot kuuluvat vain tausta-aineistoon eikä niitä liitetä opinnäytteeseen.

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan.

Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Lisää tietoa

Tulossa Vaasan yliopiston sopimusmalli.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande