Skip to Main Content
LibGuides

Vastuullinen opinnäytetyö

Vaasan yliopiston ohjeet tutkimusetiikkaan ja tutkimusdatanhallintaan.

Tieteen etiikka ja tutkimusetiikka

Tieteen etiikka on koko tiedeyhteisön – johon kuuluvat niin aloitteleva graduntekijä kuin maailmankuulu akateemikkokin – sitoutumista tieteen harjoittamisen ihanteisiin: rehellisyyteen, avoimuuteen ja kriittisyyteen.

Tieteen etiikka ei ole uusi asia eikä pohjaudu aiemmin tuntemattomille mutta nyt keksityille moraaliperiaatteille, vaan kaikkien tietämille totuudellisuuden, luotettavuuden ja rehellisyyden vaatimuksille. Tieteen etiikan kiellot ovat samat, joiden varaan koko inhimillinen yhteiselämä rakentuu: älä ota toisen omaa, älä valehtele, älä petä.

Eettiset ihanteet jäävät tyhjiksi ja merkityksettömiksi, jos niitä ei vaalita ja edistetä, jos niiden toteutumista ei valvota eikä niiden loukkaamiseen puututa. Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen palautteen ja kommenttien pohjalta tutkimuseettisen ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012).

Tutkimusetiikka ei ole ensisijaisesti yritys välttää tutkimuseettisiä rikkomuksia, vaan sitoutumista toimintatapoihin ja käytäntöihin, joita ilman laadukasta ja luotettavaa tutkimusta on mahdotonta harjoittaa.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on jaotellut moraaliselta kannalta merkitykselliset hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset kahteen ryhmään: piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja vilppi tieteellisessä toiminnassa. Molemmat ovat tieteen laadun ja sen tulosten luotettavuuden kannalta vahingollisia, mutta moitittavuudessa voidaan erottaa sävyjä. Se, joka syyllistyy piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, ei ehkä ole ymmärtänyt, että hänen tutkimuksen harjoittamisentavassaan ilmenevä suurpiirteisyys ja huolimattomuus heikentävät hänen työnsä laatua, mutta ovat lisäksi moraalisesti paheksuttavia. Sen sijaan tutkijan, joka syyllistyy vilppiin tieteellisessä toiminnassa, ei voida ajatella toimivan vastoin parempaa tietoaan ja vahingossa.

Tieteen etiikan rikkomuksia

Kaikkia tieteenaloja koskevia etiikan rikkomuksia

 • plagiointi, tutkimusidean, -aineiston tai -tulosten varastaminen
 • tutkimustulosten muokkaus ja vääristely
 • tärkeiden tutkimustulosten, erityisesti riskien pimittäminen
 • tutkimustulosten omiminen vain yhden tutkijan tai joidenkin tutkijoiden nimiin, vaikka tutkimusta on ollut ratkaisevalla tavalla tekemässä muitakin henkilöitä
 • tutkimusryhmän jäsenten epätasapuolinen kohtelu esimerkiksi tehtävien jaossa tai palkkauksessa
 • sukupuolinen syrjintä ja rasismi
 • moraalisesti kyseenalaiset tutkimusaiheet; onko sellaisia? (esim. eugeniikka eli rodunjalostusoppi)

Tekstitutkimukset

 • plagiointi eli tekstin lainaaminen niin, että lähde jätetään mainitsematta
 • viitteiden merkitsemättä jättäminen
 • asiayhteydestä irrotetut lainaukset, harhaanjohtavan kuvan antaminen lähdetekstistä
 • tekaistut lähteet

Haastattelututkimukset

 • haastateltavan johdattelu, manipulointi tai muu huono kohtelu
 • haastateltavan harhaanjohtaminen haastattelun tarkoitusta esitettäessä
 • haastateltavan vastausten vääristely
 • haastateltavan anonymiteetin tai lähdesuojan rikkominen
 • haastattelujen, äänitteiden tai kuvien käyttö tai julkaisu ilman asianosaisten lupaa

Lääketieteelliset ja biologiset kokeet

 • koe-eläinten huono kohtelu
 • kivuliaat kokeet
 • tarpeettomat kokeet

Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus

 • varomattomat ja suojaamattomat testit; ennalta simuloimattomat tai harjoittelemattomat kokeet, jotka ovat kokeen tekijöille tai ulkopuolisille vaaraksi (yleisriskinen koe: vaaraksi kaikille)
 • tutkijoiden terveyttä tai henkeä uhkaavat kokeet (esimerkiksi myrkyille tai radioaktiiviselle säteilylle altistumisen riski, koelento?) (erityisriskinen koe: vaaraksi tutkijoille tai kokeeseen osallistuville)
 • tarpeettomien vaarallisten valmisteiden, aineyhdistelmien tai laitteiden luonti
 • puutteellisesti testattujen tuotteiden kuten lääkkeiden päästäminen markkinoille
 • riskialttiit tai vaaralliset tutkimustulosten sovellukset (esimerkiksi ydinvoima, aseet?)

Lisää tietoa

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande