Skip to Main Content
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

PDF-tiedoston vaatimukset

PDF-tiedoston tulee olla pysyvästi säilytettävä, eli sen tulee olla PDF/A-muodossa (Arkistolaki, 1994).

PDF-tiedoston tulee olla saavutettava (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2019; Saavutettavuusdirektiivi, 2016).

Arkistolaki. (23.9.1994/831). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a16.12.2016-1146

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. (15.3.2019/306). Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306

Saavutettavuusdirektiivi. (2016). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. EUR-Lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

PDF-tiedoston nimi

Hyvä nimi tiedostolle on esimerkiksi Uwasa_vuosi_Sukunimi_Etunimi.pdf

  • älä käytä pistettä muuhun kuin tiedostopäätteen erottamiseen

  • sallitut merkit ovat numerot, kirjaimet, - ja _

  • vältä ääkkösiä, erikoismerkkejä ja välilyöntejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Saavutettava tiedosto

Saavutettava tiedosto on tiedosto, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukijalla. Jos olet käyttänyt työsi kirjoittamiseen Wordiä, LibreOfficea tai vastaavaa, sekä näissä ohjelmissa olevia otsikkotyylejä, taulukko- ja kuvatyökaluja, saat luotua saavutettavan pdf-tiedoston. Myös LaTeXilla voi tehdä tekstin ja taulukkojen osalta saavutettavan pdf-tiedoston, mutta kuvien alt-teksti on lisättävä erikseen jälkeenpäin.

Osuvaan tallennettavan tiedoston tulee olla saavutettava.

Kuvien vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti

Jos yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa, niin alt-teksti on tiivistelmä niistä tuhannesta sanasta. Vaihtoehtoinen teksti ei ole sama kuin kuvateksti.

Tiedostomuoto

Saavutettavan pdf-tiedoston tiedostomuoto on PDF/UA. Opinnäytteessä kuitenkin arkistoinnin luotettavuus on etusijalla, joten opinnäytettä luotaessa käytetään PDF/A-tiedostomuotoa.

Työkalut

Saavutettavuus

Tarkista ensin tekstinkäsittelyohjelmassa tiedoston saavutettavuus.

Word ja LibreOffice

  • Valitse Vie (Export)-toiminto.
  • Valitse Luo PDF- tai XPS-tiedosto (Create PDF/XPS Document).
  • Ennen kuin painat Julkaise (Publish), valitse Asetukset (Options).
  • Word: Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten (Document structure tags for accessiblity).
  • Word: Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita (Create bookmarks using Headings).
  • LibreOffice: Vie kirjanmerkit.
  • Valitse PDF/A-yhteensopiva (ISO 19005-1 compliant PDF/A).

Latex

Muut ohjelmat

Yliopiston tietokoneluokkien koneilla on myös PDF-XChange, jolla valmiin PDF-tiedoston muuntaminen PDF/A-muotoon onnistuu.

Maksullisten PDF-tiedostojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen kohdalla voi hyödyntää maksutonta koekäyttöaikaa (free trial), kuten Serif Labs Affinity Designer tai Adobe Acrobat Pro.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande