Skip to Main Content
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Erityistapaukset

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.

Matemaattiset kaavat

Matemaattiset kaavat tulee numeroida juoksevasti, ja niiden tulee niveltyä osaksi tekstiä normaalein oikeinkirjoituksen säännöin, pilkutus mukaan lukien.

Kukin kaava kirjoitetaan omalle rivilleen ja erotetaan muusta tekstistä yhdellä tyhjällä rivillä ennen ja jälkeen. Kaavan juokseva numero kirjoitetaan sulkuihin oikeaan laitaan, ja itse kaavan alku tulee sisentää siten, että kaikkien kaavojen kaavaosa alkaa samasta kohdasta.

Matemaattisessa esityksessä on käytettävä standardoituja merkkejä, sikäli kuin niitä on olemassa.
Standardeja löytyy mm. seuraavista julkaisuista:

  • SFS-ISO 1000 + A1 (1999). SI-yksiköt sekä suositukset niiden kerrannaisten ja eräiden muiden yksiköiden käytöstä
  • SFS-ISO 31-0 + A1 (1999). Suureet ja yksiköt. Osa 0: Yleiset periaatteet
  • SFS-ISO 31-11 (1999). Suureet ja yksiköt. Osa 11: Matemaattiset merkinnät fysikaalisissa tieteissä ja tekniikassa.

Standardoitujen merkkien puuttuessa käytetään muita vakiintuneita merkkejä ja vasta viime kädessä omatekoisia merkkejä.

Huomaa, että sivulausetta edeltävä pilkku tulee kaavan loppuun. Kaavan suureet tulee selittää kaavan yhteydessä vain siltä osin, kun niitä ei ole työssä aiemmin selitetty tekstissä tai muissa kaavoissa. Jos lause ei jatku kaavan jälkeen, kaavan loppuun tulee piste. Tällöin mahdollinen lähdeviite tulee kaavaa edeltävän tekstin loppuun.

Ohjelmat tai ohjelmapätkät

Ohjelma tai ohjelmapätkä sisennetään ja erotetaan muusta tekstistä yhdellä tyhjällä rivillä ennen ja jälkeen.

Kirjasintyyppinä käytetään tasalevyistä kirjasintyyppiä, esimerkiksi Courier, lukuunottamatta pseudokoodiesimerkkejä, joissa suositellaan käytettävän suhteellista kirjasintyyppiä.

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Julkisoikeuden tutkielman kirjoittajan tuki

Alaviitteet

Julkisoikeudessa vain säädöksiin viitataan sisäviitteillä, kaikki muut lähteet merkitään alaviitteisiin. Talousoikeudessa säädöksiin voi viitata joko alaviittein tai APA-tyylin mukaisesti sulkeisiin. Valittua viittaustapaa on käytettävä yhtenäisesti koko työn läpi.

Alaviitteitä käytettäessä numero merkitään ennen pistettä. Alaviitteen kirjasinkoko on 10 pt ja riviväli 1.

Oikeustapausten ratkaisujen tiivistelmät

Oikeustapausten ja ylimpien lainvalvojien ratkaisujen tiivistelmät erotetaan julkisoikeuden tutkielmissa varsinaisesta tekstistä sisentämällä vasemmasta reunasta 1 cm ja käyttämällä kirjasinkokoa 11 ja riviväliä 1. Nämä referoidaan omin sanoin, ei sitaatteina.

Oikeustapausluettelo

Oikeustapausluetteloon merkitään tutkielmassa mainitut oikeustapaukset tuomioistuinten mukaan eritellen aikajärjestykseen. Sivunumerot, joilla kyseistä tapausta käsitellään, on merkittävä myös näkyviin. Oikeustapausluettelon voi sijoittaa joko sisällysluettelon jälkeen ennen tiivistelmäsivua tai lähdeluettelon jälkeen ennen liitteitä.

Errata-liite

Opiskelija ei voi tehdä muutoksia työhönsä sen jälkeen kun se on palautettu arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin ja pyytää lisäämään työsi yhteyteen ns. erratan eli muutostietolistauksen, jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Errata-liitteestä tulee käydä ilmi työn ja tekijän nimi.

Esimerkki errata-liitteestä:

Essi Esimerkki
Esimerkillinen opinnäytetyö : myös alaotsikko.

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande