Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Aineiston avaaminen

Avoimuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan datan tallentamista artikkelin yhteyteen. Rahoittajat voivat vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusdatan avaamista tai saattamista niin avoimeksi kuin mahdollista. Mikäli dataa ei voida avata, sille on esitettävä pätevät perustelut. Perusteltuja syitä voivat olla esimerkiksi yrityssalaisuudet tai omistusoikeuksiin liittyvät tekijät. Tutkimusaineistojen jatkokäytön edistämiseksi datan tulisi olla FAIR-periaatteiden mukaista, eli löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleenkäytettävissä (Re-usable).

Datan avaaminen tarkoittaa, että se tarjotaan myös muiden käytettäväksi joko suoraan tai erilaisin rajoituksin. Avoimuuden aste voi vaihdella kaikille avoimesta täysin suljettuun. Vaikka tutkimusdataa ei voisi saattaa avoimesti saataville, voidaan silti useimmiten julkaista siihen liittyvä metadata. Datan avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä sen avaaminen jatkokäyttöön mm.:

 • tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
 • lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
 • voi auttaa rahoituksen saamisessa
 • nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
 • mahdollistaa uusia käyttötapoja
 • lisää kaupallisia innovaatioita
 • edistää demokratiaa

Data-arkistoja

 • Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.
 • Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, esim. kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.
 • Ole yhteydessä Tietoarkistoon hyvissä ajoin, jos suunnittelet datan tallentamista Ailaan.
 • Ailaan ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.
 • Tietoarkiston ohjeita palvelujen käyttäjille.
 •  AVAA-julkaisualusta on maksullinen avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta, jonka kautta kuka tahansa pääsee hyödyntämään aineistoja ilman kirjautumista. Omaa aineistoaan voi ehdottaa julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu(a)csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla palvelimella.
 • Ohjeet aineiston avaajalle.

Avoindata.fi on kaikille tarkoitettu palvelu mm. avoimen datan julkaisemiseen ja hyödyntämiseen.

 • Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen, datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken, datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla.
 • Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja Qvain-palvelussa.
 • Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä Etsin-hakupalvelusta.
 • Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.
 • Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.
 • Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.
 • Kielipankkiin ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.

EUDAT on Eurooppalainen alusta, joka tarjoaa useita palveluja aineistonhallintaan, mm.

 • B2FIND aineiston etsimiseen,
 • B2DROP aineiston tallentamiseen ja
 • B2SHARE aineiston jakamiseen.
 • Zenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.
 • Zenodoon voi tallentaa aineistoja kaikilta tieteenaloilta. Palvelussa voi datasettien lisäksi tallentaa mm. postereita, esityksiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita.
 • Zenodoon ladatut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.
 • re3data.org - Registry of Research Data Depositories on data-arkistojen hakupalvelu
 • Haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan.

European Open Science Cloud (EOSC) -portaali sisältää mm.:

 • paljon tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta
 • kattavan listauksen erityyppisistä data-arkistoista

Datan avaaminen pähkinänkuoressa

Aineiston avaaminen pähkinänkuoressa:

 • Vain anonyymiä dataa voi avata.
 • Avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa
 • Datan säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia
 • Datan voi avata myös osittain
 • Datan voi avata embargollisena (tietyn ajan jälkeen)
 • Datan tulisi siis olla ”As open as possible, as closed as necessary” (Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate)

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande