Siirry pääsisältöön
LibGuides

Tutkimuksen aineistonhallinta

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, jotka liittyvät aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen, aineistojen avoimuuteen ja/tai julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Huomaa kuitenkin, että kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa, eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Tälle sivulle on listattu joidenkin rahoittajien vaatimuksia ja suosituksia aineistonhallintaan liittyen.

Rahoittajien vaatimukset

Business Finland  on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista ja tutkimusaineistojen hallinnointia siten, että projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa.

Aineistonhallintasuunnitelma tulee sisällyttää projektisuunnitelmaan, jossa kuvataan

  • miten ja millaista tutkimusaineistoa kerätään ja/tai uudelleen hyödynnetään
  • missä muodossa tutkimusaineisto on ja kuinka varmistetaan ja dokumentoidaan tutkimusaineiston laatu
  • miten aineisto säilytetään ja suojataan (myös pitkäaikaissaatavuuden näkökulmasta)
  • millaiset ovat aineiston omistus-ja käyttöoikeudet (kuinka IP-asioita hallitaan ja huolehditaan luottamukselliseen tutkimusaineistoon liittyvistä kysymyksistä muun kuin luottamuksellisen ja suojattavan tutkimusaineiston osalta
  • miten aineiston myöhempi käyttö mahdollistetaan ja miten se mahdollisuuksien mukaan voidaan avata muiden käyttöön.

 

Lisätietoa:

Business Finlandin avoimen tieteen suositukset

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden edistämiseen.

Aineistonhallintasuunnitelma toimitetaan Suomen Akatemiaan kahdessa eri vaiheessa:

  1. Hakuvaiheessa: aineistonhallintaa tulee kuvata lyhyesti tutkimussuunnitelman avoimen tieteen otsikon alle
  2. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen: varsinainen aineistonhallintasuunnitelma on jätettävä verkkoasioinnissa kahdeksan viikon kuluessa rahoituspäätöksestä hakijan hyväksymisen yhteydessä, ennen suorituspaikan edustajan hyväksyntää

Aineistonhallintasuunnitelman valmistelussa kannustetaan tekemään yhteistyötä organisaation tarjoaman datatuen kanssa, jotta voidaan varmistua siitä että, suunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa. Suunnitelman suosituspituus on n. 3 sivua. Aineistonhallintasuunnitelmassa tulee käsitellä kysymyksiä seuraavista teemoista:

1. Aineiston yleiskuvaus
2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen
3. Dokumentointi ja metatiedot
4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
6. Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit

Lisätietoa:

Avoin tiede -linjaus

SA:n aineistonhallintasuunnitelman ohjeita

Horizon Europe on Euroopan komission uusi rahoitusohjelma, joka avattiin keväällä 2021. Avoimen tieteen vaatimukset uudessa ohjelmassa ovat joiltain osin laajemmat kuin aikaisemmassa Horizon 2020 rahoituksessa. Horizon Europe edellyttää välitöntä avointa pääsyä kaikkiin tieteellisiin julkaisuihin ja vastuullista tutkimustiedonhallintaa, jotta tiedot ovat löydettävissä, käytettävissä, yhteentoimivia ja uudelleenkäytettäviä (FAIR). Aineisto tulee tehdä ”niin avoimeksi kuin mahdollista, mutta säilyttää niin suljettuna kuin välttämätöntä”, turvaten oikeutetut edut tai rajoitteet. Kolmansien osapuolten on kuitenkin voitava todentaa tai validoida julkaisuja.

Aineistonhallintasuunnitelmat ovat pakollisia kaikissa projekteissa, jotka tuottavat tai uudelleenkäyttävät dataa. Julkaisujen ja datan avoimen saatavuuden tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, ja ne kannattaa budjetoida hakemusvaiheessa. Aineistonhallinnan ja avoimen tieteen toimintatapoja kuvataan lyhyesti hakemusvaiheessa ja varsinainen aineistonhallintasuunnitelma laaditaan kuuden (6) kuukauden sisällä projektin alkamisesta. Aineistonhallintasuunnitelmapohja sisältää kysymyksiä seuraavista aihepiireistä:

1. Aineiston kuvaus,
2. Keinot FAIR-periaatteiden seuraamiseksi,
3. Resurssien allokointi,
4. Tietoturva ja tietosuoja,
5. Etiikka ja
6. Muut kysymykset

Lisätietoa:

Horizon Europe -sivusto

Euroopan komission Open Access -sivusto
 

Horizon Europe (HORIZON): Programme Guide (pdf)

Exploitation & Open science in Horizon Europe (pdf)

 

Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille. Aineistonhallintasuunnitelmia kuvataan lyhyesti hakemusvaiheessa ja varsinainen aineistonhallintasuunnitelma suositellaan laatimaan kuuden (6) kuukauden sisällä projektin alkamisesta. Aineistonhallintasuunnitelmapohja sisältää kysymyksiä seuraavista aihepiireistä:

1. Aineiston kuvaus,
2. Keinot FAIR-periaatteiden seuraamiseksi,
3. Resurssien allokointi,
4. Tietoturva ja tietosuoja,
5. Etiikka ja
6. Muut kysymykset

Lisätietoa:

H2020 Open Access & Data management -sivusto

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (pdf)

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies

Tiedejatutkimus.fi-palvelu

Tiedejatutkimus.fi-palvelussa käyttäjät voivat selata tieteen ja taiteen rahoitushakuja yhteen paikkaan koottuna samaan tapaan kuin aiemmin käytössä olleessa  Palvelussa näytetään kotimaisten tutkimusrahoittajien menneitä, käynnissä olevia ja tulevaisuudessa avautuvia rahoitushakuja.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande