Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Samlingar: Vaasan lyseos och Vaasan tyttökoulus skolbibliotek

Vaasan lyseos skolbibliotek

Vasas första finskspråkiga läroverk, Vaasan suomenkielinen yksityislyseo, fram till år 1973 Vaasan Lyseo, grundades år 1880. Skolbibliotekets verksamhet fick sin början genom lokala donationer. Donatorer var bland andra handelsmännen A. Hartman och Oskar Hartman, justitierådman J. Kr. Svanljung och hovrättsråd Oskar Rewell. I samlingen finns naturligtvis läroböcker, i synnerhet inom filologi, historia och naturvetenskaper men också allmänna verk och källitteratur för lärarnas behov. De största ämneshelheterna är religion och Finlands historia. Nästan 200 titlar berör det Finska inbördeskriget 1918. År 1963 bestod biblioteket av 9520 böcker, varav 1911 var läroböcker. Ca 2500 av dessa var tryckta innan år 1900. Den nuvarande boksamlingen består av ca 4200 exemplar (120 hm), 116 tidskrifter och serier, kartor, bildverk och en skild samling med dissertationer. Merparten av böckerna är på finska men en del svensk- och tyskspråkig litteratur finns också. Ett mindre antal böcker, främst skönlitteratur, finns på latin, grekiska, engelska, franska och ryska. Biblioteket, som med åren hade blivit en historisk samling, flyttades på grund av skolans renovering till Österbottens museums förråd på 1990-talet. År 2004 överfördes samlingen till Tritonia. Samlingen har ordnats i ämnesklasser i alfabetisk ordning. Klassificeringen baseras i stora drag på de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Föreningen Vaasan lyseon entiset oppilaat beviljade finansiering för samlingens katalogisering år 2015-2017.   


Placering och lånetid: sluten samling: hemlån och läsesalslån. Samlingen är katalogiserad i Tritonias bibliotekskatalog Tria och sökbar i Finna, klicka på LYSEO för att se böckerna som ingår. Material ur samlingarna måste beställas fram på förhand, använd följande blankett:


Vaasan tyttökoulus skolbibliotek

Vaasan tyttökoulus bibliotek omfattar boksamlingarna från Vaasan suomalainen tyttökoulu (1891–1951) och Vaasan tyttölyseo (1951–1971), totalt ca 1700 titlar. Lite mera än hälften av böckerna hörde till lärarnas bibliotek, resten till elevbiblioteket. I lärarnas bibliotek finns ett brett urval av ämnen representerade. Viktiga områden har naturligtvis varit skolförvaltning och pedagogik samt skolans läroämnen. Merparten av böckerna behandlar historia och samhällsvetenskaper men det finns också rikligt med naturvetenskaplig och humanistisk litteratur. Därtill ingår en del medicinska och rättsvetenskapliga doktorsavhandlingar från 1910-talets början. Ett historiskt intressant material är damtidningar från 1900-talets första decennier som understödde kvinnans aktiva deltagande i samhället. Ungefär 50 skönlitterära verk finns i lärarnas bibliotek.

Över hälften av samlingen i elevbiblioteket består av skönlitteratur. Denna samling ger en intressant bild av olika decenniers flickböcker, framförallt från 1940-1960-talen. Bland läroböckerna ligger tyndpunkten på finska språket och finsk litteratur. En liten del av läroböckerna är uttryckligen menade för användning i flickskolor.

I maj 2010 flyttades boksamlingen till Tritonia. Under 2015 har samlingen katalogiserats med finansiering från Österbottens förbund.


Placering och lånetid: sluten samling. Materialet är katalogiserat i Tritonias bibliotekskatalog Tria och sökbar i Finna, klicka på TYTTÖKOULU för att se böckerna som ingår.  Material ur samlingarna måste beställas fram på förhand, använd följande blankett:


Vaasan lyseo och Vaasan tyttökoulu

Vaasan suomalainen poikalyseo grundades 1880 som det första finskspråkiga läroverket i Södra Österbotten. Eliel Levón var då skolans enda lärare. Verksamheten inleddes på Kyrkoesplanaden 27 och år 1898 färdigställdes skolans egen byggnad på Skolhusgatan 20. Arkitekt var J. Ahrenberg. Skolan har under årens lopp bytt namn och gått samman med andra skolor. Den utgör idag en del av Vaasan lyseon lukio.

Källa: Vaasan lyseon lukio


Vasas första finskspråkiga flickskola grundades 1891. I början hade skolan bara två lärare och nio elever. Redan 1900-1901 hade lärarantalet ökat till 11 och eleverna till 176. År 1909 fick skolan en egen byggnad, ritad av A.W Stenfors, på Kyrkoesplanaden 27. Skolan bytte namn 1951 till Vaasan tyttölyseo och 1971 ändrades namnet till Vaasan yhteislyseo.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande