Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Indikatorer som används vid utvärdering av tidskrifter

Indikaattorit kuvassa: Julkaisufoorumi, Impact Factor, JOurnal Immediacy index, Eigenfactor, Article Influence, H-index, SCImago Journal Rank (SJR) & Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Presentation av indikatorerna

 Impact factor

Impact factorn utvecklades från början för att kunna jämföra tidskrifter och den är fortfarande den äldsta och mest använda indikatorn för att mäta tidskrifters inflytande. Clarivate Analytics har ensamrätt på impact factorn och IF-talen är endast tillgängliga i Web of Knowledges årligen uppdaterade Journal Citation Reports (JCR)-databas.

Impact factorn beräknas så här:
Det antal citeringar som en tidskrifts artiklar har fått under 2 år delas med det totala antalet artiklar i tidskriften under samma tid.


Användningen av impact factor för med sig många begränsningar och indikatorn har kritiserats bl.a. av dessa orsaker:

 • Det går inte att jämföra impact factor-värden mellan olika vetenskapsområden!
 • Impact factorn gynnar vetenskapsområden som naturvetenskaper och medicin där publikationstakten är hög och man reagerar snabbt på nya artiklar -> Därför bör tidskrifters IF-värden endast jämföras med andra tidskrifter inom samma vetenskapsområde​
 • Tidskrifter som publicerar många (review)-artiklar har ofta ett högre IF-värde än tidskrifter som publicerar få artiklar. Breda och allmänna vetenskapsområden har sannolikt många fler citerade artiklar än vad snäva vetenskapsområden har (därför har tidskrifter inom mycket specialiserade områden låga IF-värden)
 • När man beräknar IF-värdet beaktar man endast citeringar från tidskrifter som finns i JCR-databas (och då även självciteringar inom tidskrifterna). I JCR finns ca 10 000 vetenskapliga referentgranskade tidskrifter, av vilka 2 650 hör till det samhällsvetenskapliga området. Citeringar från andra tidskrifter eller monografier räknas inte 
 • Det lönar sig att fokusera på IF-värden som har ett längre perspektiv än två år (t.ex. 5 year impact factor)

Läs mera om impact factorn i Uleåborgs universitets guide (på finska)​

 H-index

 • H-index är ett positivt heltal som räknas ut så här: En tidskrifts h-index är h, om h antal publicerade artiklar i en tidskrift (Np) har fått minst h citeringar och resten av artiklarna (Np-h) har fått färre än h citeringar

 

 • Vid utvärdering av tidskrifter räknar man ofta ut h-index för en viss tid, t.ex. ett år
 • H-indexets styrka är att enstaka, mycket citerade artiklar inte kan påverka det
 • Kan enbart användas för jämförelse inom ett och samma vetenskapsområde
 • Tidskrifter som publicerar många artiklar har oftast ett högre h-index
 • Tillgängligt i tjänsterna: ScopusSCImago Journal & Country Rank-palvelu och Google Metrics/Publish or Perish

 Eigenfactor Score och Article Influence Score

 • Eigenfactor metrics består av två delar: Eigenfactor score och Article Influence score (AI)
 • Strävar efter att beakta skillnader i olika vetenskapsområdens citeringspraxis samt att vikta citeringar enligt hur inflytelserika tidskrifter de kommer ifrån
 • Citeringarna räknas utifrån en femårsperiod, självciteringar inom en tidskrift beaktas inte. Citeringsinformationen fås vanligen från Journal Citation Reports-databasen
 • Kan beräknas även för böcker, lärdomsprov och liknande
 • Tillgängligt i Journal Citation Reports-databasen eller gratis på adressen Eigenfactor.org
 • Eigenfactor score: Om en tidskrifts Eigenfactor score är 0.95 betyder det att den tidskriften får 0.95 % av alla JCR:s tidskrifters citeringar
 • Article Influence score: En viss tidskrifts artikels genomsnittliga inflytande. Om tidskriftens AI score är 2.51 betyder det att den tidskriftens artiklar är ca 2,5 gånger mer inflytelserika än en genomsnittlig artikel i JCR

 SCImago Journal Rank (SJR)

 • Mäter en tidskrifts inflytande genom att beakta tidskriftens vetenskapsområde, kvalitet och rykte
 • Viktar citeringar enligt hur inflytelserika tidskrifter de kommer ifrån (alltså hur högt SJR-värde en tidskrift har). Om tidskrift A och B är lika populära (t.ex. båda har 100 citeringar och samma IF-värde), får tidskrift A ett högre SJR-värde om dess citeringar kommer från mer inflytelserika tidskrifter än tidskrift B:s
 • Beräknas utifrån en treårsperiod
 • Självciteringar inom en tidskrift inverkar negativt på indikatorns värde
 • Baserar sig på data från Elseviers Scopus-databas, tillgängligt i Scopus eller gratis på nätet från SCImago Journal & Country Rank-tjänsten​

 

 Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

 • Mäter en tidskrifts inflytande genom att beakta olika vetenskapsområdens särdrag och citeringsmetoder
 • Beräknas utifrån en treårsperiod
 • Baserar sig på data från Elseviers Scopus-databas, tillgängligt i Scopus eller gratis på nätet från CWTS Journal Indicators-tjänsten​

 

 Jämförelse av SJR och SNIP:

 • SJR lämpar sig  för vetenskapsområden där man citerar snabbt och där det finns en tydlig grupp av kärntidskrifter, SNIP i sin tur är bättre på att utvärdera tidskrifters inflytande inom heterogena vetenskapsområden där tidskrifter inte är de huvudsakliga publiceringskanalerna
 • De högsta SJR-värdena finns inom biovetenskaper och hälsovetenskaper (de gör alltså skillnaderna mellan tidskrifterna större och framhäver de mest inflytelserika tidskrifternas position), de högsta SNIP-värdena finns istället inom teknik och samhällsvetenskaper
 • Små och mångvetenskapliga tidskrifters SNIP-värden bör man tolka med försiktighet, eftersom värdena kan variera mycket från år till år

Högskolornas verktyg för utvärdering av publikationer

Klicka på din högskolas logo för att öppna länken!

Gratis verktyg för utvärdering av tidskrifter

Tidskriftslistor som baserar sig på expertutvärdering

FinELib

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande