Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Foto av förstoringsglas

Utvärdering av forskning och publikationer vid universitet och forskningsinstitutioner görs allt mer av bl.a. universitetens förvaltning, enskilda forskare och externa utvärderare.

Vad utvärderas?

Länder, universitet, forskningsgrupper, vetenskapsområden, samverkan mellan forskare, tidskrifter, citeringsmetoder.

Hur utvärderar man?

Genom att använda kvalitativa metoder (JUFO, experters utvärdering) och kvantitativa metoder såsom antalet citeringar, olika indikatorer (impact factor, h-index), rankningslistor och källförteckningar.

Varför är det aktuellt?

Den nya finansieringsmodellen för universiteten lägger större vikt vid forskning och publicering än tidigare.

Bibliometri

Bibliometri är det vetenskapsområde som med kvantitativa metoder undersöker vetenskapliga publikationer, författare och citeringar.

Bibliometriska analyser fokuserar på mängden av publikationer och till dem gjorda citeringar som ett bevis på deras akademiska värde.

Verktyg för utvärdering av publikationer

Klicka på din högskolas logo för att öppna länken!

Ansvarsfull metrik

Forskningsutvärdering formar och påverkar forskning, vilket innebär att hela forskarsamhället bör ta ansvar för att följa principerna och praxisen för forskningsutvärdering samt beakta dess ändamålsenlighet och ansvarsfullhet. Olika indikatorer och mätare har sin plats och sitt värde. De kan också vara för smala och begränsade och bör inte användas isolerat.

Rekommendationer och deklarationer för ansvarsfull metrik:

Användning av e-resurser

De e-resurser som har skaffats av din högskola kan användas i högskolans nät och på distans.

Distansanvändning: Studerande och personal kan använda e-resurserna på distans genom att logga in med den egna högskolans användarnamn och lösenord.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande