Skip to Main Content
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

Yliopistossa tulee noudattaa hyvää tieteellisen käytäntöä.
Jokaisessa koulutusohjelmassa on varmistettava, että opiskelijaa ohjataan noudattamaan
hyvää tieteellistä käytäntöä.

Opinnäytteen kulku lyhyesti:

Opiskelija toimittaa opinnäytetyönsä sinulle. Annat opinnäytetyöstä palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset.

Kun tarvittavat korjaukset on tehty, anna ohjeet opinnäytetyön palauttamisesta plagiaatintunnistukseen.

Tarkastat plagiaatintunnistusraportin. Jos raportti on ok, anna lupa opinnäytetyön palauttamiseen. ⇒ Jos raportissa on huomautettavaa, käynnistät tarkemman selvityksen Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä –ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija tallentaa työn Osuvaan ja lähettää saman tiedoston sähköpostitse sinulle ja pro gradu -tutkielman tai diplomityön myös Opetuksen ja opiskelun palveluihin.

Toimita arviointisi opiskelun ja opetuksen lähipalveluihin.

 • Kandidaatintutkielmat: suoritukset@uwasa.fi
 • Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt: lista Opiskelun ja opetuksen palveluiden yhteyshenkilöistä alapuolella.

Kun opettaja on hyväksynyt kandidaatintutkielman, niin se arkistoidaan Osuvaan.
Kun dekaani on hyväksynyt pro gradu –tutkielman tai diplomityön, opiskelun ja opetuksen lähipalvelut julkaisevat opinnäytetyön nähtäville Osuvassa.

Opinnäytteen kulku tarkemmin:

Ennen opinnäytteen tallennusta Osuvaan

Opiskelija toimittaa opinnäytetyönsä sinulle ohjaajalleen (diplomityössä valvojalleen). Annat opinnäytetyöstä palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset.

Kun tarvittavat korjaukset on tehty, anna ohjeet opinnäytetyön palauttamisesta plagiaatintunnistukseen alasi, koulutusohjelmasi tai oppiaineesi sopimalla tavalla sekä luvan opinnäytetyön palauttamisesta Osuvaan arviointiin ja julkaistavaksi. Opiskelijalle on tarkemmat ohjeet opinnäytetyön palauttamisesta Osuvaan näiden ohjeiden erillisellä välilehdellä.

 • Kandidaatintutkielmat tallennetaan Osuvaan piilotettuun kokoelmaan.
 • Pro gradu –tutkielmat ja diplomityöt julkaistaan pääsääntöisesti avoimen tieteen mukaisesti julkisesti nähtäville. Poikkeustapauksissa ohjaajan (diplomityössä valvojan) luvalla opiskelija voi palauttaa pro gradu -tutkielman tai diplomityön rajatulla saatavuudella (tiivistelmä on nähtävillä avoimesti verkossa, ja koko pro gradu –tutkielma/diplomityö on luettavissa Tritonian asiakaskoneilla).
  • Ohjaaja antaa suosituksen rajattuun julkaisemiseen pääsääntöisesi silloin, kun opiskelija ei ehdottomasti halua työtään avoimesti julkiseksi verkossa (tekijänoikeuslainsäädäntö) tai opinnäytetyö sisältää arkaluonteista yritysyhteistyötietoa (huom. OKM:n ohjeistuksen mukaisesti opinnäytetyöhön ei tule sisällyttää salaista aineistoa). Muissa tapauksissa ohjaaja harkitsee puollon perusteita tapauskohtaisesti kuitenkin kannustaen avoimen tieteen mukaiseen julkaisuun.

Tarkastat plagiaatintunnistusraportin. Jos raportti on ok, opinnäytetyöprosessi jatkuu. Jos raportissa on huomautettavaa, käynnistät tarkemman selvityksen Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä -ohjeiden mukaisesti.

Mikäli opiskelija saa tallentaa pro gradu -tutkielmansa tai diplomityönsä rajatun saatavuuden kokoelmassa, ilmoita tästä opiskelun ja opetuksen lähipalveluihin.

Vilppiepäilytapausten käsittelyn yhteyshenkilöt

Kauppatieteet: Miia-Leena Mikkilä.
Hallintotieteet: Marja Vettenranta.
Tekniikka: Kaisu Säilä.
Viestintätieteet: Marja Vettenranta.

Salattu tausta-aineisto

Tilaustutkimuksen ollessa kyseessä saattaa työn tilaaja edellyttää opinnäytetyön tai sen osan pitämistä ei-julkisena vetoamalla liike- tai ammattisalaisuuteen. Tällaisessa tapauksessa liike- tai ammattisalaisuuksia ei saa sisällyttää varsinaiseen arvosteltavaan työhön vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Tausta-aineiston on noudatettava kirjoitusohjeita ja se on jätettävä yhtä monena kappaleena ja yhtä aikaa kuin varsinainen opinnäytetyö. Tausta-aineistoa ei arkistoida Osuvaan vaan se jätetään paperiversiona, jossa on oma nimiölehti. Tausta-aineiston kansilehdelle tulee merkitä teksti TAUSTA-AINEISTO. Tausta-aineistoon tuleva aineisto on kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan mahdollisuuksien mukaan yleisellä tasolla varsinaiseen opinnäytetyöhön.

Varsinaisessa opinnäytteessä on käytävä ilmi ainakin tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto, tulosten analysointi ja lähdeluettelo. Varsinaisen opinnäytteen on oltava itsenäinen, ”luettava” kokonaisuus. Opinnäytetyö arvostellaan kokonaisuutena, johon sisältyy sekä varsinainen tutkielma että tausta-aineisto. Tausta-aineistoa ei aseteta julkisesti esille vaan se arkistoidaan yksikköön lukittuun säilytystilaan. Tausta-aineiston käyttämisestä on ehdottomasti keskusteltava ohjaajan kanssa etukäteen.

Osuva

Osuva on Vaasan yliopiston julkaisuarkisto. Se on tarkoitettu julkaisujen pitkäaikaiseen säilytykseen. Sen etuna on julkaisulle saatava pysyvä tunniste sekä julkaisun muuttumattomuuden takaava tarkistusnumero.

Opiskelija kirjautuu Osuvaan omilla Haka-tunnuksillaan, valitsee kokoelman ja tallentaa työnsä tiedot ja pdf-tiedoston. Pysyvän arkistoinnin vuoksi tiedoston pitää olla vähintään PDF ja mieluiten PDF/A.

Kandidaatintutkielmat tallennetaan suljettuun kokoelmaan, josta ne eivät ole saatavissa.

Vaikka pro gradu -tutkielmalle tai diplomityölle olisi asetettu rajattu saatavuus, niin opiskelijan muut tallentamat tiedot, nimi, työn nimi, tiivistelmä jne ovat vapaasti verkossa löydettävissä.

Lisensiaatintutkimukset ovat aina avoimesti saatavilla.

Tarkistussumma

Jos haluat tarkistaa, että tiedosto, jonka arvioit, on varmasti sama, kuin Osuvaan tallennettu ja arkistoitava tiedosto, voit vertailla tiedostojen tarkistussummia (Checksum). Pyydä opiskelun ja opetuksen palveluista Osuvaan tallennetun tiedoston tarkistussumma.

Kun opiskelija on tallentanut työn Osuvaan

Ohjaaja tai valvoja
 • Opiskelija tallentaa opinnäytetyönsä Osuva-julkaisuarkistoon.
 • Opiskelija lähettää saman tiedoston sähköpostitse sinulle
  • pro gradu -tutkielman ja diplomityön myös Opiskelun ja opetuksen lähipalveluiden yhteyshenkilölle.
 • Arviointiperiodi alkaa.
 • Arvioit opinnäytetyön. Tämä on virallinen, tarkastukseen jätetty opinnäytetyöversio.
 • Toimita arviointisi opiskelun ja opetuksen lähipalveluihin.
  • Kandidaatintutkielmat: suoritukset@uwasa.fi
  • Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt: lista Opiskelun ja opetuksen palveluiden yhteyshenkilöistä alapuolella.

Opiskelun ja opetuksen lähipalvelut
 • kandidaatintutkielma:
  • Opiskelun ja opetuksen lähipalveluiden yhteyshenkilö tallentaa arvioinnin opiskelijatietojärjestelmän ja lähettää arvioinnin tiedoksi opiskelijalle.
  • Kun opettaja on virallisesti hyväksynyt kandidaatintutkielman, opiskelun ja opetuksen lähipalveluiden yhteyshenkilö arkistoi kandidaatintutkielman Osuvan sähköiseen arkistoon.
 • pro gradu –tutkielma tai diplomityö:
  • Opiskelun ja opetuksen lähipalveluiden yhteyshenkilö ilmoittaa opiskelijalle ehdotetun arvosanan, valmistelee dekaanin päätöksen arvioinnin vahvistamisesta, kirjaa vahvistetun arvioinnin opiskelijatietojärjestelmään ja lähettää arvioinnin opiskelijalle tiedoksi.
  • Kun dekaani on virallisesti hyväksynyt pro gradu -tutkielman tai diplomityön, opiskelun ja opetuksen lähipalveluiden yhteyshenkilö julkaisee pro gradu -tutkielman tai diplomityön nähtäville Osuvassa.

Opiskelun ja opetuksen palvelut - yhteyshenkilöt

Kandidaatintutkielmat:
Kauppatieteet: Salla Järvisalo
Tekniikka, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, hallintotieteet: suoritukset@uwasa.fi
Viestintätieteet ja kielet: Salla Järvisalo

Pro gradu –tutkielmat ja diplomityöt:
Viestintätieteet ja Kielet: Hanna Korpela
Tietojärjestelmätiede: suoritukset@uwasa.fi
Tekniikka: suoritukset@uwasa.fi
Tuotantotalous, Industrial Management, Industrial Digitalisation, Industrial Systems Analytics, Smart Energy: suoritukset@uwasa.fi
Kauppatieteet: Leena Larimo
Hallintotieteet: Marja Vettenranta

Lisensiaatintutkimukset:
Tekniikka, tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, hallintotieteet, viestintätieteet ja kielet, kauppatieteet: Juuli Honko

Osuvassa julkaistu väärä tiedosto tai vääriä tietoja

Ennen julkaisua Opiskelun ja opetuksen lähipalvelut voi muokata opiskelijan tallentamia metatietoja, eli lomakkeelle täytettyjä tietoja. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa tiedoston, Opiskelun ja opetuksen lähipalvelut voi hylätä tallennuksen, jonka jälkeen opiskelija tekee uuden tallennuksen ja siitä alkaa uusi arviointiperiodi.


Työn arviointiin vaikuttavia muutoksia ei voi enää julkaisun jälkeen tehdä. Pieniä, kosmeetisia korjauksia tai tarkennuksia, kirjoitusvirheen korjauksia tms voi tehdä errata-liitteellä, joka lisätään varsinaisen opinnäytteen lisäksi Osuvaan.

Itse tiedoston vaihtamista tulee välttää viimeiseen asti ja se voi tapahtua vain ohjaajan kautta, ei pelkällä opiskelijan ilmoituksella. Uusi tiedosto lähetetään Tritoniaan osuva@uwasa.fi.

Jos opiskelija on tallentanut vääriä tietoja esim. koulutuksestaan opinnäytetyön tallentamisen yhteydessä, voivat opiskelun ja opetuksen palvelut tai kirjasto tarvittaessa päivittää näitä tietoja.

Errata-liite

Opiskelija ei voi tehdä muutoksia työhönsä sen jälkeen kun se on palautettu arvioitavaksi ja arkistoitavaksi. Mikäli kuitenkin työssä huomataan pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, yhteyttä voi ottaa Tritoniaan tai opiskelun ja opetuksen palveluihin ja pyytää lisäämään työn yhteyteen ns. erratan eli muutostietolistauksen, jossa voi ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia.

Esimerkki errata-liitteestä:

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande