Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Opas kandidaatin-, pro gradu -tutkielman ja diplomityön kirjoittajille: Kirjoittaminen

Vaasan yliopiston opinnäytteiden julkaisuohjeet

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeita noudatetaan kandidaatintutkielmissa, pro gradu -tutkielmissa, diplomitöissä ja lisensiaatintutkimuksissa. Näiden lisäksi myös soveltuvin osin kaikissa muissa opintoihin liittyvissä kirjallisissa töissä, kuten seminaari- ja harjoitustöissä.

Kirjoitusohjeissa neuvotaan tutkielman ulkoasuun, lähteisiin viittaamiseen ja viimeistelyyn liittyvistä seikoista. Kirjoitusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tapauksia. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa ohjaajalta.

Kaikkien opiskelijoiden edellytetään noudattavan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Kirjoittamisen tuki

Graduttaako? Dippa ei ota valmistuakseen? Kangerteleeko kandi?

Tule kokeilemaan opinnäytetyöpajaa! Työpajassa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä, saadaan vertaistukea ja ennen kaikkea tehdään opinnäytetyötä.

Online Opinnäytetyöpaja

Milloin: torstaisin klo 16.00-17.00
Missä: Verkossa
Miksi: Pääset opinnäytetyössäsi eteenpäin, löydät vertaistukea ja saat vinkkejä mm. ajanhallintaan ja tiedonhankintaan.
Miten: riittää, että klikkaudut paikalle
Yhteyshenkilö: Ray Ohtonen, psykologi | Niina Sorvari, tietoasiantuntija

Siirtymäkausi vanhoista kirjoitusohjeista

Nämä ohjeistukset otettiin käyttöön 1.5.2019. Kirjoitusohjeiden osalta (fontit, asettelu, marginaalit, lähteet yms.) jo opinnäytetyönsä kirjoittamisen aloittaneet opiskelijat voivat noudattaa aikaisempia alakohtaisia kirjoitusohjeita 31.12.2020 saakka. Sen jälkeen, eli 1.1.2021 lähtien kaikki noudattavat kandidaatin tutkielmassa, pro gradu –tutkielmassa ja diplomityössä sekä lisensiaatintutkimuksessa näitä ohjeita.

Opinnäytteiden tallennus Osuvaan alkoi 1.8.2019.

Tärkeätä ennen opinnäytteen aloittamista

Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa. Lue lisää kirjoitusohjeiden erityistapauksista.

Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.

Hyödyllisiä linkkejä kirjoittamisen avuksi

Apua kirjoittamiseen, tiedonhakuun, aineistonhallintaan ja moneen muuhun pulmaan.

Kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa on esseetyyppinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Kirjoitelman tulee olla analyyttinen ja ehyt kokonaisuus. Kypsyysnäytettä varten opinnäytetyön ohjaaja/valvoja antaa tavallisesti kaksi tai kolme opinnäytetyön aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa. Niistä vastataan vain yhteen. Kypsyysnäytteen pituus on 400-450 sanaa.

Tarkemmat ohjeet alla olevassa linkissä yliopiston sivulla.

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielmaan kuuluvat yleensä johdantoluennot, seminaari-istunnot ja kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan tutkimusaiheesta, tutkimusongelman muotoiluun ja rajaamiseen sekä harjaannuttaa opiskelijaa tieteellisen kirjoittamiseen. Kandidaatintutkielman on täytettävä itsenäiselle akateemiselle työlle asetetut vaatimukset, osoitettava perehtyneisyyttä tieteelliseen ongelmanasetteluun, eri lähestymistapoihin ja metodeihin.

Tutkielma jakautuu johdantoon, tutkimuksen esittelyyn ja yhteenvetoon. Käsittelytavan ja painotukset tekijä voi valita itse keskusteltuaan niistä ohjaajan kanssa. Samasta aiheesta voi kirjoittaa monta erilaista (hyvää) kandidaatintutkielmaa.

Kandidaatintutkielmat eivät ole näkyvillä Osuvassa.

Pro gradu -tutkielman ja diplomityön kypsyysnäyte

Jos opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa alemmassa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa, hänen ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyöhön liittyvä tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo alemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain oman tieteenalan hallinta.

Katso tarkemmat ohjeet alla olevasta linkistä yliopiston sivuilta.

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö

Pro gradu -tutkielman tarkoitus on perehtyä oman alaan tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuksiin sekä tuottaa itsenäinen opinnäytetyö omaan alaan liittyen ja osoittaa osaaminen omalla tieteenalalla.

Diplomityö laaditaan suunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta opiskelija ja se suunnan professori, jonka alaan aihe kuuluu, keskenään sopivat. Työn aihe voi olla myös monitieteellinen (voi sisällöllisesti liittyä sekä suunnan että sivuaineen opintoihin) suunnan professorin kanssa sovitulla tavalla.

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö on julkinen asiakirja

Vaikka saatavuus olisi rajoitettu, nimesi, työsi tiivistelmä ja kaikki muut lomakkeelle tallennetut tiedot ovat vapaasti verkossa ja hakukoneiden löydettävissä

Lisensiaatintutkimus

Noudata pro gradu -tutkielman ja diplomityön ohjeita myös lisensiaatintutkimusta kirjoittaessasi ja tallentaessasi.

Lisensiaatintutkimus julkaistaan Osuvassa näkyväksi vähintään 10 päivää ennen tarkistustilaisuutta.

Kun opinnäytteesi on valmis

Kun opinnäytetyön käsikirjoitus on mielestäsi valmis, toimita se ohjaajalle (diplomityössä valvojalle) esitarkastukseen. Ohjaaja antaa palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset. Toimita korjattu versio uudelleen ohjaajalle, minkä jälkeen ohjaaja antaa luvan palauttaa opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen.

Vaasan yliopistossa kaikille opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Palauta valmis opinnäytetyösi oman ohjaajasi ohjeiden mukaisesti Moodle-alustalle Turnitinissä tarkastettavaksi.

Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, ohjaaja antaa sinulle luvan palauttaa lopullisen opinnäytetyösi arvioitavaksi, arkistoivaksi ja julkaistavaksi Osuva julkaisuarkistoon.

Tallenna työsi Osuva julkaisuarkistoon, katso ohjeet tähän Julkaiseminen Osuvassa –välilehdeltä näistä ohjeista. Kun olet tallentanut työsi Osuvaan, lähetä sama tiedosto ohjaajallesi ja opiskelun ja opetuksen palveluihin ja arviointiperiodi voi alkaa.

Lyhyesti:

 1. Kun opinnäytetyö on mielestäsi valmis, toimita se ohjaajallesi (diplomityössä valvojalle), joka antaa palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset työllesi.
   
 2. Kun olet tehnyt tarvittavat korjaukset ja opinnäytetyösi ohjaaja on antanut luvan työsi palauttamiseksi, palauta se plagiaatintunnistukseen Moodle-alustalla ohjaajasi ohjeiden mukaan.

  Tämän version tulee olla sama, kuin Osuvaan ja ohjaajalle jätettävä työ.

 3. Tallenna tutkielmasi Osuva julkaisuarkistoon

  • kandidaatintutkielmat: samalla lähetä sähköpostitse sama tiedosto ohjaajallesi.

  • pro gradu -tutkielmat, diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset: samalla lähetä sähköpostitse sama tiedosto sekä ohjaajallesi että opiskelun ja opetuksen palveluihin.

  • Arviointiperiodi alkaa.

 4. Tarkastaja/tarkastajat arvioivat opinnäytetyösi. Saat arvioinnin tietoosi, kun työ on arvioitu. Kun arviointi on valmis, työsi arkistoidaan ja pro gradu -tutkielmat, diplomityöt julkaistaan dekaanin päätöksen jälkeen Osuvassa näkyväksi.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande