Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Lähteet ja viitteidenhallinta

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.

Tällä sivulla kerrotaan lähteiden merkitsemisestä. Esimerkkejä ja malleja erilaisista lähteistä löytyy seuraavalta sivulta. Tällä sivulla käsitellään Vaasan yliopistossa opinnäytetöissä ja muissa kirjallisissa opintoihin liittyvissä töissä käytössä olevaa lähdeviitteiden merkitsemistapaa. Tieteellisessä kirjoittamisessa lähdeviitteiden merkitsemistavat vaihtelevat julkaisusta tai kustantajasta riippuen, joten tarkista aina julkaistessasi kustantajan antamat ohjeet.

Vaasan yliopiston lähteiden merkitsemisessä käytetään APA-tyyliä, joka on yleisesti ja kansainvälisesti käytetty ja kehittyy jatkuvasti lähdeaineiston muuttuessa. Lähdeviitteiden merkitsemisen yleisenä periaatteena on, että viitataan kirjoittajaan, mikäli mahdollista. Viittaustapana käytetään sulkeisiin merkittyjä sisäviitteitä. Julkisoikeudessa ja joissain tapauksissa talousoikeudessa vain säädöksiin viitataan sisäviitteillä, joten kaikki muut lähteet merkitään alaviitteisiin.

 Lähteiden keräämisessä suositellaan käytettäväksi viitteidenhallintaohjelmia, joista on myös kerrottu tällä sivulla.

Tärkeätä lähteiden merkitsemisessä

Jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu, mainitaan myös lähdeluettelossa. Jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla viittaus tekstissä.

  • Viite viittaa suoraan lähdeluetteloon.
  • Lukija voi tarkistaa viitteen.

Merkitse lähteet yhtenäisesti koko tekstin läpi.

Merkitse lähteet riittävällä tarkkuudella.

Käytä alkuperäisiä lähteitä.

Esimerkkejä löydät eri välilehdiltä.

Lähdeluettelo

Lähteet merkitään lähdeluetteloon aakkosjärjestyksessä. Saman tekijän julkaisut merkitään aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan kirjaimilla a, b, c ja niin edelleen. Kaikki erilaiset lähdetyypit merkitään yhteen aakkostettuun listaan.

Lähdeluettelossa käytetään kappaleen riippuvaa sisennystä, jonka asetus on 1,25 cm. Tällöin lähdeluettelon teksti sisentyy joka kappaleessa toiselta riviltä alkaen. Rivinväli on 1,5 ja lähteiden väliin ei jätetä tyhjää riviä.

Pysyvä tunniste

Käytä pysyvää tunnistetta aina, mikäli sellainen on käytettävissä, myös silloin, kun viittaat painettuun aineistoon. Kirjoita pysyvä tunniste lähdeluetteloon verkkolinkkinä, esimerkiksi näin:

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-15220-8_18
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0

Jos verkkoaineistolla on pysyvä tunniste, lähdeluetteloon ei tarvitse lisätä erikseen tietoa siitä, että kyseessä on verkkoaineisto tai päivämäärää, jolloin se on katsottu, vaan viittauksen voi tehdä samoin kuin painettuun aineistoon.

Pysyvä tunniste löytyy esimerkiksi Permalink tai Permanent address -termeillä.

 

Termejä

DOI - Digital Object Identifier
Usein kaupallisilla kustantajilla käytössä oleva, handleen perustuva tunniste.

URN - Uniform Resource Name
Kansalliskirjaston myöntämä tunniste, löydät esimerkkejä Osuvan lisäksi Doriasta ja Theseuksesta.

Handle
Käytössä joissain julkaisuarkistoissa, esimerkiksi DHankenissa. Huomaa, etteivät Osuvan handlet ole pysyviä tunnisteita!

Muut verkko-osoitteet

Jos lähteellä ei ole pysyvää tunnistetta, tulee lähteeseen aina suhtautua varauksella.

Älä lisää verkko-osoitetta tai tietokannan nimeä, ellei lukija pääse linkkiä seuraamalla katsomaan lähdettä, ellei linkki tai tietokannan nimi tuo oleellista lisäarvoa lähteelle. Esimerkiksi Ebook Centralin kirjoihin ei lisätä linkkiä tai tietokannan nimeä.

Jos lisäät verkko-osoitteen, lisää sitä ennen tieto, milloin olet lähteen katsonut "Noudettu pp.kk.vvvv osoitteesta" ja englanninkielisissä teksteissä "Retrieved yyyy-mm-dd".

Rajattu pääsy

Jos aineisto on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle, esimerkiksi yrityksen työntekijöille (yrityksen intra) tai kurssin osallistujille (Moodle), viittaa siihen kuten tavalliseen verkkosivuun. Koska lukijalle tieto rajatusta pääsystä on kuitenkin tärkeä, se on hyvä ilmoittaa viitteessä lisätietona, esimerkiksi [Rajattu pääsy]/[Restricted availability] huomautuksin.

Huomaa, että tämä merkintäohje koskee vain Vaasan yliopiston harjoitustöitä ja opinnäytteitä. Mikäli kirjoitat ammatillista julkaisua, tällaiset lähteet käsitellään henkilökohtaisena viestintänä, eikä niitä merkitä lähdeluetteloon lainkaan.

Lähteiden merkitseminen

Tekstissä viitataan lähteisiin merkitsemällä sulkeisiin kirjoittajan sukunimi, painovuosi, sivunumero. Viitattaessa koko kirjoitukseen sivunumeroita ei tarvita. Sivunumeron sijaan voi lähdemerkintään lisätä esimerkiksi luvun numeron tai nimen, dian numeron, videon aikaleiman tai muun vastaavan tarkennuksen.

Esimerkkejä

Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä merkintöihin sekä tekstissä että lähdeluettelossa löydät tämän LibGuidesin esimerkit-sivuilta.

Esimerkkejä viittaukseen tekstissä

...tekstiäsi (Saleem & Larimo, 2016, s. 248).

Saleem ja Larimo (2016, s. 248) kirjoittavat, että...

Kun lähteellä on kaksi kirjoittajaa, merkitään molemmat kirjoittajat lähdeviitteeseen. Kun lähde on sulkeissa, käytetään &-merkkiä nimien välissä. Kun nimet kirjoitetaan leipätekstiin, kirjoitetaan suomenkielisessä tekstissä ja-sana ja englanninkielisessä tekstissä and-sana nimien väliin. Jos lähteellä on kirjoittajia kolme tai enemmän, tekstiin ja sulkeisiin kirjoitetaan vain ensimmäisen kirjoittajan sukunimi ja sen jälkeen suomenkielisessä tekstissä "ja muut" ja englanninkielisessä tekstissä "et al.".

Viittauksen luonnetta voidaan säädellä käyttämällä lyhenteitä, kuten ks. (katso), vrt. (vertaa).

Kun kirjoitetaan omin sanoin useampi virke samasta lähteestä, lähde merkitään ensimmäiseen virkkeeseen. Lähdettä ei tarvitse merkitä uudelleen, mikäli tekstissä tuodaan selvästi esiin sen, että kyseessä on sama lähde.

Jos sama lähde on kuitenkin käytössä vielä seuraavassa kappaleessa, lähde tulee jälleen merkitä ensimmäiseen virkkeeseen.

"Virtanen (2019) kirjoittaa, että... Samalla hän ... Ja niin edelleen." 

Sivunumerot, kappaleen numeron tai nimen, Powerpoint-esityksen dian numeron tai muun vastaavan tiedon voi lisätä lähdemerkintään, mikäli se selventää lähdettä. Koska harvoin viittaus tehdään koko kirjaan, on hyvä merkitä sivunumerot.
 

Sivunumerot erotetaan toisistaan ajatusviivalla (en dash), esimerkiksi 67–70.

Millä kielellä?

Ed. vai toim.?

Lyhenteet voi merkitä tietolähteen kielellä tai kääntää työsi kielelle. Samaa käytäntöä pitää noudattaa johdonmukaisesti koko työssä.


Suomenkielinen
lyhenne

Englanninkielinen
merkintätapa

Merkitys

esim.

e.g.

esimerkiksi

ks.

see

katso

vrt.

cf.

vertaa

ja muut

et al.

ja muut

s

p
pp

sivu
sivut
luku Chapter  
kpl Par. kappale
taul. Table taulukko
dia Slide  
osa Part  

Useampi lähde samassa

Jos yhdessä virkkeessä on useita lähteitä, erotetaan ne toisistaan puolipisteillä:

Studies of reading in childhood have produced mixed results (Albright et al., 2004; Gibson, 2011; Smith & Wexwood, 2010).

Smith and Wexwood (2010) reported an increase in the number of books read, whereas Gibson (2011) reported a decrease. Albright et al. (2004) found no significant results.

Viitteidenhallintaohjelmat

RefWorksin avulla voit:
  • Tallentaa ja käyttää viitteitä useimmista tietokannoista, kirjastotietokannoista ja Google Scholar:sta.
  • Tehdä viittauksia Wordissa Write-n-Cite -toiminnon avulla.
  • Tehdä lähdeluetteloita eri tyylien (esim. APA) tai oman tyylin mukaisesti.
  • Jakaa lähteitä muiden kanssa.

Vaasan yliopiston Refworks-lisenssi päättyy 31.12.2021.


Mendeleyn, EndNote Basic:n ja Zoteron avulla voit:

  • Tallentaa ja käsitellä eri tietokannoista tai verkkosivuilta tuotuja viitteitä ja dokumentteja (esim. pdf-tiedosto).
  • Tehdä viittauksia ja lähdeluetteloita Wordissa.
  • Jakaa lähteitä eri ryhmiin.

Mendeleyn ja EndNoten maksuttomissa versioissa on rajoitetut toiminnot ja tallennustila. Vaasan korkeakouluilla ei ole tällä hetkellä pääsyä ohjelmien lisensoituihin versioihin.

Word

Myös Wordissä on lähteidenhallinta, mutta asettelu ei aina mene oikein ja on melkein helpompaa lisätä lähteet manuaalisesti tai muilla työkaluilla. Mitä tahansa apuohjelmaa tai lisäosaa käytät, tarkista aina, että asettelu on oikein.

Suora lainaus tai referointi

Lähteiden lainaamisessa tulee erotella suorat lainaukset ja referointi. Tekstiä referoitaessa etsitään oman tutkimusasetelman kannalta keskeinen ajatus ja esitetään se omin sanoin. Suorissa lainauksissa lähdettä siteerataan sanatarkasti. Suoriin lainauksiin merkitään myös lähteen sivunumero.

Suorissa lainauksissa lähdettä siteerataan sanatarkasti. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, mikäli ne ovat vähintään kolme sanaa tai korkeintaan kolme riviä pitkiä. Suora lainaus on sanatarkka kopio alkuperäislähteestä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös korostuskeinot ja mahdolliset kirjoitusvirheet merkitään alkuperäislähteen mukaisesti. Kolme riviä pidemmät lainaukset kirjoitetaan rivivälillä 1 sisennettynä (1,5 cm) ja ilman lainausmerkkejä. Pitkiä suoria lainauksia on kuitenkin vältettävä.

Julkisoikeudellisissa töissä myös lakitekstiä lainataan samalla tavalla sanatarkasti. Lainaus merkitään lainausmerkeillä ja kirjoitetaan rivivälillä 1, kursivoituna sekä sisennettynä tekstin vasemmalta reunalta 1 cm.

Typologies are problematic because parsimony is bought at the expense of nuance, but especially because they are inherently static. They provide a snapshot of the world at one point in time and do not easily capture mutations or the birth of new species.” (Esping-Andersen, 1999, p. 73)

(1) Pääkirjoitus ”sisältää ... joskus ajanvietettä ja huvitustakin” (Teikari, 1990, s. 57).

APA Style Blog

Loading ...
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande