Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Kansi- ja tiivistelmäsivut, sisällysluettelo sekä liitteet

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.
Opinnäytteissä kaikki sivut ovat pakollisia. Seminaari- ja harjoitustöissä ei ole tiivistelmäsivua ja kansi- ja sisällysluetteloiden osalta voi olla erillisiä ohjeita.

Kansi

Kannessa on seuraavat tiedot:

 1. Vaasan yliopiston logo
 2. Kirjoittajan nimi (etunimi sukunimi)
 3. Pääotsikko
 4. Alaotsikko
 5. Akateeminen yksikkö
 6. Oppiaine ja opinnäytteen taso
 7. Koulutusohjelma
 8. Vaasa 20XX

Kansi kuvana.

Työn nimen on oltava ytimekäs ja vastattava työn sisältöä. Työn nimi voi olla kaksiosainen, jolloin se jakaantuu pää- ja alaotsikkoon. Pääotsikko kiteyttää tutkielman aiheen, mutta se voi olla myös esimerkiksi sitaatti tutkimuksessa käytetystä aineistosta. Alaotsikko on usein tarpeen tutkimuskohteen rajausta hahmottamaan.

Asettelut:

 • Marginaalit samat kuin muualla työssä
 • Riviväli on 1
 • Kirjasinlaji Calibri
Keskitettynä
 • Sivun yläosassa on Vaasan yliopiston logo
 • Sivun keskiosassa nimesi kirjasinkoolla 16
 • Pääotsikko lihavoituna kirjasinkoolla 20
 • Mahdollinen alaotsikko kirjasinkoolla 14
Oikealla reunalla
 • Mikä työ on kyseessä (esim. julkisjohtamisen pro gradu-tutkielma).
 • Kirjasinkoolla 12
Keskitettynä
 • Sivun alareunan teksti Vaasa 20xx kirjoitetaan viimeiselle riville keskitettynä. Vuosiluku merkitään tutkielman hyväksymisvuoden mukaan.

Muissa töissä kuin tutkielmissa kantta koskevia ohjeita sovelletaan sen mukaisesti, mikä kurssi on kyseessä.

Tiivistelmä

 • kirjasintyyli Calibri
 • kirjasinkoko 11
 • riviväli 1
 • yhden sivun mittainen
 • ei lähdeviitteitä

Tiivistelmäsivun alusta löytyy seuraavat tiedot

 1. Vaasan yliopisto
 2. Xxxn akateeminen yksikkö
 3. Tekijän nimi
 4. Tekijän opiskelijanumero*
 5. Työn nimi
 6. Tutkinto
 7. Oppiaine
 8. Työn ohjaaja
 9. Valmistumisvuosi
 10. Sivumäärä

Näiden perustietojen jälkeen tulee itse tiivistelmäteksti. Tiivistelmäsivun alareunassa ovat työtä kuvailevat avainsanat.

Tiivistelmä kuvana.

Tiivistelmäteksti vastaa pro gradu -tutkielmassa ja diplomityössä kypsyysnäytettä. Se sisältää tiedot tutkimuksen taustasta tai lähtökohdista, tutkimusongelmasta tai tutkimuksen tavoitteesta, teoriasta, keskeisistä käsitteistä, käytetyistä menetelmistä, aineistosta, keskeisistä havainnoista ja tutkimustuloksista sekä päätelmät ja tulkinnat. Tiivistelmätekstin pituus tulee olla sellainen, että näiden ohjeiden mukaisesti yksi sivu on täynnä (noin 400-450 sanaa).

Tiivistelmä on laadittava koulusivistyskielellä myös silloin, kun opinnäyte on laadittu englanniksi. Jos tutkielman kirjoittajan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, voi tiivistelmän laatia englanniksi.

Tiivistelmäteksti lisätään opinnäytetyötä tallennettaessa opinnäytteen tietoihin, ja se on julkisesti näkyvillä ja hakukoneilla löydettävissä.

Avainsanat

Avainsanat kuvaavat työn keskeisiä käsitteitä. Tutkielman avainsanat (5–8 kpl) mainitaan tiivistelmän lopussa. Avainsanat kirjoitetaan samalla kielellä kuin tutkielma, ja niistä voi keskustella ohjaajan kanssa. Avainsanat ovat tärkeitä työn löydettävyyden kannalta. Avainsanan tarkoitus ei ole olla yksilöllinen, vaan kertoa, mihin aihepiiriin työ liittyy.

Osuvaan tallennetaan ainoastaan YSO:sta löytyvät asiasanat.

Sisällysluettelo

 • Sisällysluettelon otsikko on ”Sisällys”.
 • Suositeltavaa on, että sisällysluettelo laaditaan tekstinkäsittelyohjelman automaattisella toiminnolla.
 • Sisällysluettelon riviväli on 1,5. Alaotsikot sisennetään siten, että kaksiportaiset alaotsikot sijoittuvat 0,5 cm:n ja kolmiportaiset alaotsikot 1 cm:n päähän vasemmasta marginaalista.
 • Sisällysluettelossa tutkimuksen sisältö eritellään otsikoittain ja sivunumeroittain työn etenemisjärjestyksessä.
 • Sisällysluettelossa kohdat Lähteet ja Liitteet eivät saa eteensä numeroa. Mikäli liitteitä on yksi, merkitään se sisällysluetteloon seuraavasti: Liite. Liitteen otsikko. Jos niitä on useampia, ne numeroidaan juoksevasti.
 • Sisällysluetteloissa ei käytetä pisteviivoja otsikoiden ja sivunumeroiden välillä.

Sisällysluettelo kuvana.

 

Kuvat, kuviot ja taulukot esitetään luettelossa allekkain otsikoittain ja sivunumeroittain. Luetteloon ei merkitä mahdollisia lähteitä. Jos kuvia, kuvioita ja taulukoita on korkeintaan kolme, niistä ei tarvitse välttämättä tehdä omia luetteloita.

Työssä on oltava myös tarvittaessa symboli- ja lyhenneluettelo. Merkit, lyhenteet, symbolit ja termit, jotka eivät ole lukijalle itsestäänselvyyksiä, luetellaan selityksineen aakkosjärjestyksessä ryhmittäin: esimerkiksi ensin kreikkalaiset aakkoset, sitten roomalaiset aakkoset ja lopuksi lyhenteet.

Lyhenneluettelo otsikoidaan sanalla ”Lyhenteet”, ja siihen merkitään tutkimuksessa esiintyvät vakiintuneet lyhenteet, säädös- ja muut lyhenteet (kuten lehtien vakiintuneet lyhenteet). Säädöksistä ilmoitetaan täydellisen nimen lisäksi numero. Lyhenneluetteloon merkitään vain ne tapaukset, joissa on käytetty lyhennettä. Esimerkiksi säädöstä ei merkitä lyhenneluetteloon, ellei siitä ole käytetty lyhennettä. Kun lyhenneluetteloa käytetään, lyhenteitä ei tarvitse selittää  tekstissä. Mikäli lyhenteitä on vähän, kannattaa lyhenneluettelon sijaan harkita lyhenteiden auki kirjoittamista tekstissä niiden esiintyessä ensimmäistä kertaa.

Liitteet

Mahdolliset liitteet sijoitetaan työssä lähdeluettelon jälkeen. Ne otsikoidaan, numeroidaan juoksevasti, sivunumeroidaan ja luetellaan myös sisällysluettelossa. Liitteeksi voidaan sijoittaa esimerkiksi käytetyt kysymys- tai haastattelulomakkeet, aineistonkeruuseen liittyvät muut kirjelmät sekä mahdolliset aineiston esimerkit. Koko aineistoa ei laiteta työn liitteeksi. Työn liitteitä voivat myös olla sellaiset työn sisältöä havainnollistavat kuviot ja taulukot, jotka ovat liian suuria sijoitettavaksi tekstiin.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande