Skip to Main Content
LibGuides

Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet: Yleistä

Kirjoitusohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kirjallisten töiden muotoa ja rakennetta Vaasan yliopistossa. Kirjoitusohjeita suositellaan käytettäväksi heti ensimmäisistä kirjallisista töistä lähtien.

Vaasan yliopiston yhteiset kirjoitusohjeet ovat muuttaneet yliopiston sivuille osoitteeseen https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/kirjoitusohjeet-ja-plagiaatintunnistus/kirjoitusohjeet

 

Kirjoitusohjeita noudatetaan kandidaatintutkielmissa, pro gradu -tutkielmissa, diplomitöissä ja lisensiaatintutkimuksissa. Näiden lisäksi kirjoitusohjeita noudatetaan myös soveltuvin osin kaikissa muissa opintoihin liittyvissä kirjallisissa töissä, kuten seminaari- ja harjoitustöissä.

Kirjoitusohjeissa neuvotaan tutkielman ulkoasuun, lähteisiin viittaamiseen ja viimeistelyyn liittyvistä seikoista. Kirjoitusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tapauksia. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa tutkielman ohjaajalta tai opintojakson opettajalta.

Chatissa ei vastata kirjoitusohjeisiin liittyviin kysymyksiin. 

Kaikkien opiskelijoiden edellytetään noudattavan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Harjoitustyöt

Seminaari- ja harjoitustöissä ei ole tiivistelmäsivua ja kansi- ja sisällysluetteloiden osalta voi olla erillisiä ohjeita. Alle vuoden ajan säilytettävien harjoitustöiden ei tarvitse olla saavutettavia. Tarkista ohjeet tehtävänannosta.

Hyödyllisiä linkkejä kirjoittamisen avuksi

Apua kirjoittamiseen, tiedonhakuun, aineistonhallintaan ja moneen muuhun pulmaan.

Tärkeätä ennen opinnäytteen aloittamista

Opinnäytteeseen ei sisällytetä liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa.

Opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.

Opinnäytteen pitää olla saavutettava.

Kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte

Kun tutkielma on viimeistelty ja palautettu, opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen.

  • Kypsyysnäyte on noin neljä sivua, 400–450 sanaa pitkä tutkielman aiheeseen liittyvä essee. Kandidaatintutkielman ohjaaja antaa kypsyysnäytteen aiheen.
  • Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi opiskelijan koulusivistyskielen mukaan. Jos opiskelijalla on muu koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kielestä sovitaan erikseen.
  • Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa, että opiskelija hallitsee oman tieteenalansa ja äidinkielensä.
  • Kypsyysnäytteen tarkastavat opinnäytetyön ohjaaja sekä ko. koulusivistyskielen opettaja.
  • Kypsyysnäyte suoritetaan EXAM-järjestelmässä sähköisenä. Tästä käytännöstä voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielmaan kuuluvat yleensä johdantoluennot, seminaari-istunnot ja kandidaatintutkielman laatiminen. Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan tutkimusaiheesta, tutkimusongelman muotoiluun ja rajaamiseen sekä harjaannuttaa opiskelijaa tieteellisen kirjoittamiseen. Kandidaatintutkielman on täytettävä itsenäiselle akateemiselle työlle asetetut vaatimukset, osoitettava perehtyneisyyttä tieteelliseen ongelmanasetteluun, eri lähestymistapoihin ja metodeihin.

Tutkielma jakautuu

  • johdantoon,
  • tutkimuksen esittelyyn ja
  • yhteenvetoon, pohdintaan ja/tai johtopäätöksiin.

Käsittelytavan ja painotukset tekijä voi valita itse keskusteltuaan niistä ohjaajan kanssa. Samasta aiheesta voi kirjoittaa monta erilaista hyvää kandidaatintutkielmaa.

Pro gradu -tutkielma ja diplomityö

Pro gradu -tutkielman tarkoitus on, että opiskelija perehtyy oman alaan tieteelliseen keskusteluun ja tutkimuksiin sekä tuottaa oman alan itsenäisen opinnäytetyön ja osoittaa osaaminen omalla tieteenalalla.

Diplomityö laaditaan suunnan ammatilliseen tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta opiskelija ja se suunnan professori, jonka alaan aihe kuuluu, keskenään sopivat. Työn aihe voi olla myös monitieteellinen (voi sisällöllisesti liittyä sekä suunnan että sivuaineen opintoihin) suunnan professorin kanssa sovitulla tavalla.

Lisensiaatintutkimus

Noudata pro gradu -tutkielman ja diplomityön ohjeita myös lisensiaatintutkimusta kirjoittaessasi ja tallentaessasi.

Lisensiaatintutkimus julkaistaan Osuvassa näkyväksi vähintään 10 päivää ennen tarkistustilaisuutta.

Väitöskirja

Kun opinnäytteesi on valmis

Kun opinnäytetyön käsikirjoitus on mielestäsi valmis, toimita se ohjaajalle (diplomityössä valvojalle) esitarkastukseen. Ohjaaja antaa palautteen ja mahdolliset korjausehdotukset. Toimita korjattu versio uudelleen ohjaajalle, jonka jälkeen ohjaaja antaa luvan palauttaa opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen.

Vaasan yliopistossa kaikille opinnäytteille tehdään ennen töiden hyväksymistä sähköinen alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-plagiaatintunnistuspalvelua käyttäen. Tarkastuksesta tulee merkintä myös opintosuoritusotteelle. Palauta valmis opinnäytetyösi oman ohjaajasi ohjeiden mukaisesti Moodle-alustalle Turnitinin tarkastukseen.

Kun ohjaajasi on tarkastanut plagiaatintunnistusraportin, eikä työssä ole huomautettavaa, ohjaaja antaa sinulle luvan palauttaa lopullisen opinnäytetyösi arvioitavaksi, arkistoivaksi ja julkaistavaksi Osuva julkaisuarkistoon.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande