Skip to Main Content
LibGuides

Informationssökning

Att välja informationskällor

Böcker, tidskrifter, uppslagsverk, standarder, statistik, lagar, patent. Tryckta och elektroniska. Databaser, informationskällor på webben, experter. Det finns många källor till information.

Det är till stor hjälp vid informationssökningen om man känner till de centrala informationskällorna inom sitt vetenskapsområde. Publikationskulturer och -praxis skiljer sig mellan olika grenar. Inom de s.k. hårda vetenskaperna är internationella refereegranskade tidskrifter centrala, medan inhemska böcker och tidskrifter är viktigare inom humaniora och samhällsvetenskaper.
 

Det viktigaste är att du väljer och hittar lämpliga källor för just ditt behov och lär dig känna de viktigaste databaserna inom ditt område. Tänk ändå på att du ibland kan hitta relevant material också i en sådan källa som inte direkt berör ditt vetenskapsområde! 

Centrala informationskällor

I Finna du kan söka tryckta och elektroniska resurser med samma sökning! Logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång till e-resurserna. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån. 

Informationssökningsprocessen

Lär dig skillnaden mellan olika databaser

Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext).

Referensdatabaser innehåller referenser, som hänvisar till var artikeln är publicerad, samt eventuellt abstrakt, men inte nödvändigtvis själva artikeln, som då behöver lokaliseras på annat håll. Artikeln kan finnas tillgänglig i någon annan av de databaser som din högskola har tillgång till.

Citeringsdatabaser innehåller uppgifter om källhänvisningar mellan artiklar. Hur många hänvisningar till artikeln finns det och vem har hänvisat till den?
 

OBS! De flesta databaser är hybrider av fulltext- och referensdatabaser. En del av tidskrifterna/artiklarna finns tillgängliga i fulltext men inte alla artiklar som ingår i databasen.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande